§ 4. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  4. 1
 
1.
Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych zwalnia się osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub
2)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 1989 r. (M.P.89.20.146) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 1989 r.