§ 6. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  6.
1.
Zwolnienie od opłat, z wyjątkiem ust. 2, następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym, właściwym według stałego miejsca pobytu uprawnionego.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym osoby te ukończyły 80 lat życia, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym, właściwym według stałego miejsca pobytu uprawnionego.