Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1989.20.146

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 14 czerwca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 17 sierpnia 1988 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 25, poz. 226) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych zwalnia się osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB).

2. Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub

2) orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.