§ 3. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  3.
1.
Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych zwalnia się niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych albo Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL lub
2)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia, stwierdzającego u niewidomego ostrość wzroku nie większą niż 15%.