Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 141
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1969 r.
w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, określone w § 1 uchwały nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 96, poz. 509) dla Wydziału Zatrudnienia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, powierza się również Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Bydgoszczy i Opolu oraz Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Rad Narodowych miast Łodzi i Poznania.
2. Przepisy § 2, 3 i 5 uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.
§  2. Zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej na terenie działania Prezydiów Rad Narodowych miast Krakowa i Wrocławia, wykonywane dotychczas przez Wydziały Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu, powierza się Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Rad Narodowych miast Krakowa i Wrocławia.
§  3.
1. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych, którym nie zostały powierzone zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, przewidziane w uchwale nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. - do powierzenia tych zadań swoim wydziałom zatrudnienia w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów.
2. Dla wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, prezydia wojewódzkich rad narodowych, określone w ust. 1, mogą utworzyć oddziały inspekcji zatrudnienia.
§  4.
1. Prezydia rad narodowych określone w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 wygospodarują etaty niezbędne dla powołania wojewódzkich inspektorów do spraw ekonomicznych.
2. W razie trudności w wygospodarowaniu etatów prezydia zainteresowanych rad narodowych przedstawią w Ministerstwie Finansów odpowiednio uzasadnione wnioski o dodatkowe przyznanie niezbędnej ilości etatów i funduszu płac.
§  5. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc § 2 uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 7, poz. 34).
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.