Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  1.
1. Zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, określone w § 1 uchwały nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 96, poz. 509) dla Wydziału Zatrudnienia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, powierza się również Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Bydgoszczy i Opolu oraz Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Rad Narodowych miast Łodzi i Poznania.
2. Przepisy § 2, 3 i 5 uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.