Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).