Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  4.
1. Prezydia rad narodowych określone w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 wygospodarują etaty niezbędne dla powołania wojewódzkich inspektorów do spraw ekonomicznych.
2. W razie trudności w wygospodarowaniu etatów prezydia zainteresowanych rad narodowych przedstawią w Ministerstwie Finansów odpowiednio uzasadnione wnioski o dodatkowe przyznanie niezbędnej ilości etatów i funduszu płac.