Monitor Polski

M.P.1963.7.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 41
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1963 r.
w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 67 pkt. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zadania w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, określone w § 1 uchwały nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 96, poz. 509) dla Wydziału Zatrudnienia Prezydium Wojewodzie] Rady Narodowej w Katowicach, powierza się również Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Prezydiów Rad Narodowych miast Krakowa, Warszawy i Wrocławia.
2. Przepisy § 2, 3 i 5 uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.
§  2. 1
1. Zadania, o których mowa w § 1, na terenie działania Prezydiów Rad Narodowych miasta Krakowa i miasta Wrocławia wykonują odpowiednio Wydziały Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu.
2. Dla wykonywania zadań w zakresie inspekcji zatrudnienia na terenie miasta Krakowa i województwa krakowskiego oraz miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego - Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu powołają w podległych wydziałach zatrudnienia wspólne dla miasta i województwa oddziały inspekcji zatrudnienia.
3. Oddziały inspekcji zatrudnienia, o których mowa w ust. 2, podlegają pod względem organizacyjnym i osobowym odpowiednio Wydziałom Zatrudnienia Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu, a w zakresie załatwianych spraw - wydziałom zatrudnienia prezydiów rad narodowych właściwych dla tych spraw.
4. Zasady współpracy wspólnych oddziałów inspekcji zatrudnienia, o których mowa w ust. 2, z Wydziałami Zatrudnienia Prezydiów Rad Narodowych miasta Krakowa i miasta Wrocławia ustalą Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Wrocławiu w porozumieniu z tymi Prezydiami Rad Narodowych.
§  3. Szczegółowy tryb postępowania wydziałów zatrudnienia prezydiów rad narodowych, o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie wykonywania zadań inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej ustali Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z właściwymi prezydiami rad narodowych i właściwymi naczelnymi organizacjami spółdzielczymi, a w kopalniach węgla kamiennego - ponadto w porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki.
§  4.
1. Zobowiązuje się prezydia rad narodowych, wymienione w § 1 ust. 1, do wygospodarowania etatów niezbędnych dla powołania kontrolerów zatrudnienia o właściwych kwalifikacjach zawodowych.
2. W razie trudności w wygospodarowaniu etatów zainteresowane prezydia rad narodowych wystąpią do Ministerstwa Finansów z odpowiednimi wnioskami.
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finansów, innym zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), Prezydiom Wojewódzkich Rad Narodowych w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Prezydiom Rad Narodowych miast Krakowa, Warszawy i Wrocławia.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.
1 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. § 2 w zakresie uregulowanym uchwałą nr 41 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (M.P.63.7.34) traci moc, zgodnie z § 5 uchwały zmieniającej.