Rady narodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.26.139 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1984 r.

USTAWA
z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach narodowych. *

.................................................
1.
Wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.
2.
Dotychczasowe mienie gromadzkie staje się mieniem gminnym.
3.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia unormuje sprawy zarządu mieniem gminnym oraz tryb jego zbywania.

.................................................

*Z dniem 17 czerwca 1984 r. ustawa utraciła moc, z wyjątkiem art. 98, na podstawie art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U.83.41.185).