Monitor Polski

M.P.1969.36.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.
§  5. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc § 2 uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 7, poz. 34).