Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych,
podpisane w Warszawie dnia 31 października 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej "Rządem"), reprezentowany przez Ministra Środowiska, oraz Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego (zwany dalej "Sekretariatem"), reprezentowany przez Sekretarza Wykonawczego Sekretariatu (zwanego dalej "Sekretarzem Wykonawczym"),

Przywołując rezolucję Zgromadzenia Ogólnego A/RES/40/243 z dnia 18 grudnia 1985 r. w sprawie konferencji odbywających się poza siedzibą główną Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Przywołując decyzję COP 24/CP.22, w której Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwana dalej "COP") podjęła decyzję, by z uznaniem zaakceptować wyrażoną przez Rząd propozycję goszczenia dwudziestej czwartej sesji COP, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych (zwanych dalej "Konferencją");

Zważywszy, że COP w swojej decyzji 24/CP.22 postanowiła, że Konferencja odbędzie się w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 r. włącznie, i że Biuro COP uzgodniło, iż pierwsze plenarne spotkania w ramach sesji sześciu organów UNFCCC odbędą się w dniu 2 grudnia 2018 r. i że COP zwróciła się do Sekretarza Wykonawczego, aby kontynuował konsultacje z Rządem oraz wynegocjował i zawarł Porozumienie z Państwem-Gospodarzem w celu zwołania Konferencji, zgodnie z rezolucją 40/243 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oraz przepisami instrukcji administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ST/AI/342;

Zważywszy, że Posiedzenia Przedsesyjne stron z krajów najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się państw wyspiarskich, państw afrykańskich oraz Grupy G77 i Chin (zwane dalej "Posiedzeniami Przedsesyjnymi") odbędą się w dniach od 26 listopada do 1 grudnia 2018 r. włącznie;

Zważywszy, że Rząd na wniosek Sekretariatu zgodził się być gospodarzem i współpracować z Sekretariatem przy organizacji dodatkowych spotkań UNFCCC, które zostaną zwołane razem z Konferencją (zwanych dalej "Posiedzeniami UNFCCC");

Zważywszy, że Rząd, na wniosek Sekretariatu zgodził się również być gospodarzem i współpracować z Sekretariatem przy organizacji innych spotkań, które mogą zostać zarządzone w związku z Konferencją do zorganizowania przed, w trakcie lub po Konferencji, przy czym szczegóły takich spotkań Sekretariat będzie przekazywał Rządowi w momencie ustalania takich spotkań (zwanych dalej "Nieznanymi Posiedzeniami");

Zważywszy, że Rząd zgodził się na pokrycie różnicy między kosztami organizacji Konferencji w Bonn, w Republice Federalnej Niemiec, i w Katowicach, w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na udostępnienie obiektów przyjaznych środowisku i zgodnych z ideałami przyjętymi w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej "Konwencją"), Protokołem z Kioto oraz Porozumieniem paryskim;

NINIEJSZYM Rząd i Sekretariat (zwane dalej łącznie "Stronami") uzgodniły, co następuje:

Termin i miejsce Konferencji

1. 
Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (the International Conference Centre), plac Slawika i Antalla 1, 40-166 Katowice, Rzeczpospolita Polska, w dniach od 2 do 14 grudnia 2018 r. włącznie. Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, w tym wszelkie inne obszary w pobliżu, będące pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z porozumieniem z organami bezpieczeństwa Rządu, stanowią łącznie obiekt konferencyjny (zwany dalej "Obiektem Konferencyjnym").
2. 
Posiedzenia Przedsesyjne odbędą się w Obiekcie Konferencyjnym, w dniach od 26 listopada do I grudnia 2018 r. włącznie.
3. 
Sale posiedzeń/konferencji, w których będą odbywać się posiedzenia UNFCCC, określone w Załącznikach I i III do niniejszego Porozumienia, stanowią obiekty posiedzeń UNFCCC (zwane dalej "Obiektami Posiedzeń UNFCCC").
4. 
Sale posiedzeń/konferencji, w których będą odbywać się Nieznane Posiedzenia, stanowią obiekty Nieznanych Posiedzeń (zwane dalej "Obiektami Nieznanych Posiedzeń").
5. 
Postanowienia niniejszego Porozumienia mają zastosowanie również do Posiedzeń Przedsesyjnych, Posiedzeń UNFCCC i Nieznanych Posiedzeń.

Uczestnictwo w Konferencji

1. 
Zgodnie z postanowieniami Konwencji, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego oraz roboczych Zasad Proceduralnych COP, które mają zastosowanie, Konferencja będzie dostępna dla następujących grup uczestników (zwanych dalej łącznie "uczestnikami Konferencji" lub "uczestnikami"):
(a)
przedstawicieli Stron Konwencji, Stron Protokołu z Kioto oraz Stron Porozumienia paryskiego,
(b)
przedstawicieli państw-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji, artykule 13 ustępie 8 Protokołu z Kioto oraz artykule 16 ustępie 8 Porozumienia paryskiego,
(c)
przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, jej organizacji wyspecjalizowanych oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
(d)
przedstawicieli organizacji-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji, artykule 13 ustępie 8 Protokołu z Kioto oraz artykule 16 ustępie 8 Porozumienia paryskiego,
(e)
innych osób zaproszonych przez Sekretariat.
2. 
Sekretarz Wykonawczy wyznacza urzędników Sekretariatu i innych urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych do udziału w Konferencji oraz innych spotkaniach związanych z Konferencją w celu zapewnienia ich obsługi.
3. 
Publiczne posiedzenia Konferencji i dostęp do sesji są otwarte dla przedstawicieli mediów informacyjnych akredytowanych na Konferencję przez Sekretariat po konsultacjach z Rządem i dla innych osób zaproszonych przez Sekretariat.

Obiekty, wyposażenie, media i usługi

1. 
Rząd zapewni, nie obciążając kosztami Sekretariatu i w porozumieniu z nim, obiekty na potrzeby Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji wraz z powierzchnią, wyposażeniem, mediami i usługami, jakie są konieczne dla przeprowadzenia Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji, jak określono w Załącznikach do niniejszego Porozumienia, w tym:
(a)
odpowiednią przestrzeń biurową dla Sekretariatu potrzebną do wypełniania jego funkcji, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku I do niniejszego Porozumienia,
(b)
urządzenia i wyposażenie umożliwiające prowadzenie prac Konferencji w sześciu językach urzędowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku I do niniejszego Porozumienia,
(c)
odpowiednio umeblowane i wyposażone pomieszczenia, jak wskazano w niniejszym artykule i określono w Załącznikach I, II, III i IV do niniejszego Porozumienia,
(d)
infrastrukturę informatyczną, technologie komunikacyjne i łącze internetowe, jak również usługi związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i informatycznym, potrzebne dla organizacji Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji, zgodnie ze specyfikacją w Załącznikach IV i V do niniejszego Porozumienia. Sekretariat będzie nadzorował projektowanie, realizację, działanie oraz wycofanie z eksploatacji/demontaż infrastruktury komputerowej i komunikacyjnej, w tym sieci komputerowej, środków bezpieczeństwa oraz dystrybucję sprzętu i oprogramowania,
(e)
niezbędne media, takie jak woda, energia elektryczna i łącze internetowe w Obiekcie Konferencyjnym oraz infrastrukturę komunikacyjną dla Sekretariatu obejmującą telefon, telefaks i pocztę, po zatwierdzeniu takiej infrastruktury komunikacyjnej przez Sekretarza Wykonawczego lub osobę przez niego wyznaczoną. Rząd dołoży wszelkich starań dla zapewnienia stabilnego i nieprzerwanego zasilania energią elektryczną Obiektu Konferencyjnego.
2. 
Rząd dokonuje wszelkich ustaleń logistycznych dotyczących organizacji Posiedzeń UNFCCC, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku III do niniejszego Porozumienia, stosownie do zasad i warunków, które zostaną uzgodnione przez Rząd i Sekretariat. Posiedzenia UNFCCC w pełni finansuje Sekretariat.
3. 
Rząd dokonuje wszelkich ustaleń logistycznych dotyczących organizacji Nieznanych Posiedzeń, stosownie do warunków, które zostaną uzgodnione przez Rząd i Sekretariat. Nieznane Posiedzenia w pełni finansuje Sekretariat.
4. 
Obiekt Konferencyjny będzie umeblowany, w pełni wyposażony oraz gotowy do użycia przez Sekretariat na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Posiedzeń Przedsesyjnych oraz przez 24 godziny po zakończeniu Konferencji, a także będzie pozostawać do dyspozycji Sekretariatu 24 godziny na dobę przez cały czas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych i Konferencji.
5. 
Teren rejestracji uczestników będzie udostępniony na siedem dni przed rozpoczęciem Posiedzeń Przedsesyjnych, a część Obiektu Konferencyjnego przeznaczona na serwerownię dla wyposażenia komputerowego, uszczegółowionego w Załącznikach I i IV do niniejszego Porozumienia, na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Posiedzeń Przedsesyjnych.
6. 
W okresie Posiedzeń Przedsesyjnych i Konferencji Rząd będzie utrzymywał w należytym stanie pomieszczenia i wyposażenie określone w Załącznikach I i IV do niniejszego Porozumienia. W tym celu Rząd zapewni odpowiednią liczbę wykwalifikowanego personelu technicznego na potrzeby wszelkich instalacji, konserwacji, utrzymania i demontażu wszystkich urządzeń technicznych, konstrukcji i mebli. Personel techniczny będzie pod stałym nadzorem Sekretarza Wykonawczego albo wyznaczonego przez niego urzędnika Sekretariatu.
7. 
Rząd zainstaluje i udostępni stanowiska dla przedstawicieli mediów w celu relacjonowania przebiegu Konferencji, jak określono w Załączniku II do niniejszego Porozumienia. Rząd wyznaczy przedstawiciela państwa-gospodarza do spraw mediów, który będzie wspierał przedstawicieli do spraw prasy/mediów wyznaczonych przez Sekretariat w koordynacji stanowisk i usług dla przedstawicieli mediów na Konferencji, a także przedstawiciela państwa-gospodarza do spraw strategii komunikacyjnej, który będzie wspierał rzecznika Sekretariatu na Konferencji w zakresie komunikacji i kwestii merytorycznych.
8. 
Rząd poniesie wszelkie koszty transportu, opłaty ubezpieczeniowe oraz inne wydatki wynikające z wysyłki z Sekretariatu lub dowolnego biura Organizacji Narodów Zjednoczonych na miejsce Konferencji i z powrotem wszelkich materiałów i wyposażenia koniecznych do odpowiedniego funkcjonowania Konferencji. Sekretariat po konsultacjach z Rządem określi sposób wysyłki takiego wyposażenia i materiałów. Alternatywnie Rząd może zapewnić, w porozumieniu z Sekretariatem, wyposażenie równoważne w miejscu Konferencji.
9. 
Rząd wyznaczy przedstawiciela do spraw transportu, który będzie współpracował z przedstawicielem do spraw transportu wyznaczonym przez Sekretariat, w celu zapewnienia odpowiedniej wysyłki materiałów niezbędnych dla Konferencji.
10. 
Rząd zapewni, aby odpowiednia przestrzeń biurowa była dostępna dla głównego zespołu organizującego Konferencję, składającego się z odpowiednich pracowników Sekretariatu i innego personelu, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Posiedzeń Przedsesyjnych, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku I do niniejszego Porozumienia.
11. 
Rząd zapewni dostępność zamykanej powierzchni magazynowej w Obiekcie Konferencyjnym do przechowywania materiałów niezbędnych do organizacji Konferencji na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Posiedzeń Przedsesyjnych, lub udostępni alternatywną powierzchnię magazynową do czasu udostępnienia tych obiektów Sekretariatowi.
12. 
Rząd zapewni dostępność w Obiekcie Konferencyjnym usług bankowych, aby Sekretariat mógł prowadzić transakcje finansowe niezbędne do wypełnienia funkcji administracyjnych związanych z Konferencją, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku XI do niniejszego Porozumienia. Rząd zapewni również, aby oddział banku świadczący te usługi miał otwartą placówkę w Obiekcie Konferencyjnym przez cały okres trwania Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji. Rząd umożliwi Sekretariatowi otwarcie rachunku bankowego i udzieli wszelkiej innej pomocy, jakiej może potrzebować Sekretariat, aby prowadzić transakcje finansowe związane z Konferencją.
13. 
Rząd zapewni dostępność usług pocztowych, turystycznych i gastronomicznych, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku X do niniejszego Porozumienia, oraz centrum obsługi wraz z urządzeniami do telefonowania, obsługi faksów i wykonywania kserokopii w Obiekcie Konferencyjnym podczas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji. Usługi te będą dostępne dla wszystkich uczestników Konferencji na zasadach komercyjnych, a ich wyposażenie i sposób działania będą konsultowane z Sekretariatem. Inne usługi świadczone na rzecz uczestników Konferencji będą uzgadniane w drodze konsultacji z Sekretariatem.
14. 
Rząd zapewni wyposażenie umożliwiające udział w Konferencji uczestnikom niepełnosprawnym. Niepełnosprawni uczestnicy Konferencji powinni mieć możliwość dostępu do Obiektu Konferencyjnego oraz wszystkich miejsc spotkań, miejsc świadczenia usług gastronomicznych, miejsc obsługi, toalet i wind w jego obrębie. Rząd zapewni dostępność środków transportu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Konferencji.
15. 
Rząd może konsultować się z Sekretariatem celem uzyskania jego wsparcia przy odrzucaniu podmiotów o wątpliwej przeszłości, z którymi Rząd jako gospodarz Konferencji nie powinien zawierać umów sponsoringu w związku z Konferencją.
16. 
Rząd zobowiązuje się do nieumieszczania w Obiekcie Konferencyjnym nazwy, logo lub emblematu jakiegokolwiek podmiotu, z którym zawarł umowę w związku z Konferencją, bez uprzedniej pisemnej zgody Sekretariatu. Wniosek o taką zgodę należy złożyć na piśmie do Dyrektora do spraw Komunikacji i Działań Informacyjnych Sekretariatu z podaniem pełnych danych podmiotu, którego nazwę, logo lub emblemat Rząd zamierza umieścić w Obiekcie Konferencyjnym. Dyrektor może wyrazić zgodę na pewnych zasadach i warunkach, które Sekretariat uzna za stosowne, zważywszy na swój status jako organizacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, włączając w to czy, jak i gdzie nazwa, logo lub emblemat mogą zostać umieszczone.

Neutralność klimatyczna

1. 
Rząd, udostępniając do celów Konferencji powierzchnię, obiekty, wyposażenie, media i usługi, o których mowa w artykule 3, zapewnia ich neutralność klimatyczną. W tym celu Rząd oszacuje emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji, zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi. Rząd zmniejszy emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji do takiego stopnia jak to możliwe oraz zrekompensuje pozostałe emisje gazów cieplarnianych, aby osiągnąć neutralność klimatyczną Konferencji. Rząd może wnioskować do Sekretariatu o pomoc w oszacowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zasugerowaniu sposobów, za pomocą których może zmniejszyć lub zrekompensować emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji.
2. 
Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji, Rząd będzie między innymi współpracował z Sekretariatem przy opracowywaniu i realizacji planu zmniejszenia zużycia papieru podczas Konferencji. Wszelkie dodatkowe wyposażenie/usługi/zasoby poza wyspecyfikowanymi w Załącznikach IV, VI i XIII do niniejszego Porozumienia, konieczne do realizacji planu, Rząd zapewni na swój koszt.

Pomoc medyczna

Rząd zapewni dostępność odpowiedniego punktu pomocy medycznej z personelem wykwalifikowanym do udzielania pierwszej pomocy i w obsłudze nagłych wypadków w Obiekcie Konferencyjnym. Rząd zapewni natychmiastowy dostęp i przyjęcie do szpitala, gdy będzie to wymagane przez uczestnika biorącego udział w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji zgodnie z artykułem 2. Niezbędny transport z Obiektu Konferencyjnego musi być stale dostępny. Usługi szpitalne przewidziane dla uczestników Konferencji, będą liczone po rozsądnych stawkach komercyjnych.

Zakwaterowanie i transport

Rząd zapewni, aby:

(a)
odpowiednie zakwaterowanie było dostępne dla uczestników Konferencji w hotelach lub miejscach pobytowych po rozsądnych stawkach komercyjnych,
(b)
odpowiedni transport był dostępny dla wszystkich uczestników Konferencji:
a)
na i z lotniska przed, podczas oraz po Konferencji na rozsądnych zasadach komercyjnych;
b)
pomiędzy głównymi hotelami i Obiektem Konferencyjnym podczas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji na koszt Rządu,
(c)
pojazdy z kierowcami do użytku Sekretariatu i innych przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazanych przez Sekretarza Wykonawczego były dostępne, na koszt Rządu, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku IX do niniejszego Porozumienia.

Komunikacja, strony internetowe i działania informacyjne w ramach Konferencji

Rząd zapewni, aby:

(a)
we wszystkich informacjach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach związanych z Konferencją oraz w mediach, komunikatach prasowych i na spotkaniach informacyjnych związanych z Konferencją stosowana była oficjalnie uznana nazwa lub nazwy Konwencji oraz posiedzeń organów Konwencji, zgodnie z Załącznikiem XII do niniejszego Porozumienia,
(b)
w materiałach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach informacyjnych Konferencji, transmisjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w otoczeniu mównic związanych z Konferencją, identyfikacja wizualna miejsca Konferencji, w tym eksponowanie oficjalnych znaków graficznych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Konwencji, była zgodna ze specyfikacjami w Załączniku XII do niniejszego Porozumienia. W razie gdyby Rząd zamierzał zaprojektować i eksponować znak graficzny Konferencji lub inne elementy graficzne i dekoracyjne i włączyć je do podanych specyfikacji, Rząd i Sekretariat uzgodnią projekt i metodę eksponowania takich znaków lub elementów przed Konferencją,
(c)
flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych była eksponowana na widocznym miejscu przy wejściu do Obiektu Konferencyjnego od dnia otwarcia Konferencji do jej zakończenia, zgodnie z praktyką Organizacji Narodów Zjednoczonych, i aby mogła być eksponowana w innych wyznaczonych miejscach w porozumieniu z Sekretariatem,
(d)
wszelkie oficjalne informacje dotyczące sesji organów Konwencji były dostępne na stronie internetowej Sekretariatu UNFCCC pod adresem: <http://www.unfccc.int>. Rząd udostępni odpowiednie informacje w celu ich opublikowania na stronie internetowej Sekretariatu. Odpowiednie informacje i usługi w Internecie, w tym transmisję sesji plenarnych w Internecie na żywo i na zasadzie oglądania na żądanie, zgodnie z porozumieniem z Sekretariatem, powinny także być udostępnione,
(e)
charakter działań odbywających się w Obiekcie Konferencyjnym podczas Konferencji, związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości społecznej, takich jak działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, mediów czy społeczności lokalnej, był z wyprzedzeniem uzgadniany z Sekretariatem,
(f)
podjęta została inicjatywa, mająca na celu promocję i ułatwianie uczestnictwa i zaangażowania organizacji-obserwatorów, które stanowią ważny element procesu przeciwdziałania zmianom klimatu, w przygotowaniach do Konferencji oraz do zapewnienia im udogodnień, w tym udostępnienie przestrzeni do działalności podczas Konferencji, zarówno w Obiekcie Konferencyjnym, jak i poza nim.

Przedstawiciel do spraw kontaktów oraz personel lokalny i techniczny

1. 
Rząd wyznaczy przedstawiciela, doświadczonego w zarządzaniu konferencjami, który będzie pełnił rolę punktu kontaktowego między Rządem i Sekretariatem, i który w porozumieniu z oficjalnie wyznaczonym przez Sekretarza Wykonawczego przedstawicielem Sekretariatu będzie odpowiadał, mając niezbędne uprawnienia, za ustalenia administracyjne i ustalenia dotyczące personelu związane z Konferencją, zgodnie z wymogami niniejszego Porozumienia.
2. 
Rząd na swój koszt zatrudni i udostępni personel lokalny, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku VII do niniejszego Porozumienia, oraz techniczny, znający biegle język angielski, wymagany oprócz pracowników Sekretariatu do wypełniania funkcji określonych w niniejszym Porozumieniu oraz zapewni, aby ten personel:
(a)
był do dyspozycji przez cały czas trwania Konferencji,
(b)
był do dyspozycji na co najmniej tydzień przed otwarciem oraz co najmniej trzy dni po zamknięciu Konferencji,
(c)
był do dyspozycji w celu świadczenia usług w porze nocnej, jakie mogą być wymagane w związku z Konferencją.

Ochrona i bezpieczeństwo

1. 
Rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie na swój koszt takiej ochrony i bezpieczeństwa, jakie mogą być wymagane do zagwarantowania efektywnego przeprowadzenia Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń bez jakiegokolwiek rodzaju zakłóceń. Agencje rządowe zapewniające ochronę i bezpieczeństwo będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi i kontroli wyższego rangą funkcjonariusza wyznaczonego przez Rząd. Funkcjonariusz ten działa w ścisłej współpracy z głównym funkcjonariuszem łącznikowym do spraw bezpieczeństwa wyznaczonym przez Departament Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zapewnienia atmosfery bezpieczeństwa i spokoju.
2. 
Za zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz Obiektu Konferencyjnego odpowiada Departament Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, działający w ścisłej koordynacji z Sekretariatem i ścisłej współpracy z organami bezpieczeństwa Rządu. Za bezpieczeństwo poza Obiektem Konferencyjnym odpowiada Rząd. Granice dwóch stref bezpieczeństwa oraz warunki współpracy zostaną wyraźnie zdefiniowane przez Rząd i Sekretariat przed przekazaniem obiektu Sekretariatowi.
3. 
Warunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Rządem i Sekretariatem w dwóch strefach określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu, zostaną szczegółowo określone w oddzielnym porozumieniu o współpracy, uzgodnionym między Rządem i Sekretariatem. Sekretariat, współpracując z Rządem, przygotuje kompleksowy plan ochrony w oparciu o ocenę bezpieczeństwa Konferencji dokonaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Plan ochrony stanowi podstawę do wykonywania wszelkich zadań związanych z bezpieczeństwem na terenie Obiektu Konferencyjnego. Pod warunkiem terminowej budowy Obiektu Konferencyjnego, plan bezpieczeństwa zostanie przedstawiony Rządowi nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji. W przypadku opóźnienia budowy, plan bezpieczeństwa zostanie przedstawiony Rządowi niezwłocznie.
4. 
Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 10, Rząd zapewni, aby Posiedzenia Przedsesyjne/Konferencja/Posiedzenia UNFCCC/Nieznane Posiedzenia odbywały się w bezpiecznych i spokojnych warunkach.
5. 
Rząd udostępni Sekretariatowi sprzęt związany z ochroną oraz pracowników ochrony na swój koszt, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku I do niniejszego Porozumienia.

Przywileje i immunitety

1. 
Konwencję dotyczącą przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzoną przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (zwaną dalej "Konwencją Ogólną"), której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stosuje się mutatis mutandis w odniesieniu do Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń. W szczególności:
(a)
przedstawicielom Stron, o których mowa w artykule 2 ustępie 1 literze a, będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziału IV Konwencji Ogólnej,
(b)
przedstawicielom Sekretariatu i innym przedstawicielom Organizacji Narodów Zjednoczonych uczestniczącym lub wykonującym funkcje związane z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Konferencją/Posiedzeniami UNFCCC/Nieznanymi Posiedzeniami przysługują przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziałów V i VII Konwencji Ogólnej,
(c)
wszelkim ekspertom wysyłanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w związku z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Konferencją/Posiedzeniami UNFCCC/Nieznanymi Posiedzeniami będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziałów VI i VII Konwencji Ogólnej.
2. 
Przedstawiciele państw-obserwatorów, o których mowa w artykule 2 ustępie 1 literze b, będą wyłączeni z odpowiedzialności prawnej w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich działań wykonywanych przez nich w związku z ich udziałem w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeniach UNFCCC/Nieznanych Posiedzeniach, przewidziane na mocy rozdziału IV Konwencji Ogólnej.
3. 
Przedstawicielom organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy, odpowiednio, Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych z dnia 21 listopada 1947 r. i Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z dnia 1 lipca 1959 r.
4. 
Bez uszczerbku dla postanowień poprzednich ustępów niniejszego artykułu, wszyscy uczestnicy Konferencji akredytowani przez Sekretariat oraz posiadający identyfikatory uprawniające do udziału i uczestnictwa w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji oraz uczestnicy zaproszeni przez Sekretariat do wzięcia udziału w Posiedzeniach UNFCCC/Nieznanych Posiedzeniach będą wyłączeni z odpowiedzialności prawnej w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich działań wykonywanych przez nich w związku z ich udziałem w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeniach UNFCCC/Nieznanych Posiedzeniach.
5. 
Przedstawiciele personelu udostępnionego przez Rząd na mocy artykułu 8 podlegają wyłącznemu zarządzaniu i nadzorowi Sekretarza Wykonawczego. Rząd zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych działań do zagwarantowania, aby pracownicy mogli w sposób w pełni niezależny wypełniać funkcje związane z ich udziałem w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeniach UNFCCC/Nieznanych Posiedzeniach.
6. 
Wszystkie osoby, o których mowa w artykule 2, oraz wszystkie osoby zaproszone oraz pełniące funkcje związane z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Konferencją/Posiedzeniami UNFCCC/Nieznanymi Posiedzeniami będą mieć prawo przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z niego, a ich przejazdy do i z Obiektów Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń nie mogą być w żaden sposób utrudniane. Rząd dołoży wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia, aby wizy i pozwolenia na wjazd, jeżeli są wymagane, wydawane były bezpłatnie i tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującą procedurą. Rząd wyznaczy swojego przedstawiciela, który będzie pełnił funkcję urzędnika łącznikowego między Rządem a Sekretariatem i będzie odpowiedzialny za organizację spraw związanych z wizami i pozwoleniami na wjazd.
7. 
Obiekt Konferencyjny/Obiekty Posiedzeń UNFCCC/Obiekty Nieznanych Posiedzeń określone w artykule 1 będą stanowić teren Organizacji Narodów Zjednoczonych w rozumieniu rozdziału II § 3 Konwencji Ogólnej, a dostęp do nich będzie podlegał decyzji i kontroli Sekretariatu na czas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń. Obiekty te będą nienaruszalne podczas Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń, jak również podczas etapów przygotowania oraz zamykania.
8. 
Rząd zezwoli na tymczasowy przywóz, wolny od opodatkowania i cła, wszelkiego wyposażenia potrzebnego na Posiedzenia Przedsesyjne/Konferencję/Posiedzenia UNFCCC/Nieznane Posiedzenia, w tym sprzętu do pisania, audio, wideo, fotograficznego i innych materiałów i wyposażenia technicznego, które uczestnicy Konferencji, obserwatorzy i przedstawiciele mediów mają ze sobą, przewożą lub wysyłają, oraz w razie potrzeby niezwłocznie wydaje wszelkie niezbędne do tego celu zezwolenia na przywóz i wywóz. Wszelkie przesyłki przewożone statkiem lub wysłane przez obserwatorów i przedstawicieli mediów mogą ze względów bezpieczeństwa zostać sprawdzone/zeskanowane przez organy celne, pod warunkiem że przedmioty te nie zostaną uszkodzone i będą zwrócone w oryginalnym opakowaniu przed odprawą celną. Rząd wypłaci posiadaczom przedmiotów odszkodowanie za wszelkie szkody wyrządzone przesyłkom podczas takiej kontroli/skanowania. Rząd zapewni funkcjonowanie systemu szybkiej odprawy celnej tych przedmiotów na potrzeby Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń.
9. 
Sekretariatowi będą przysługiwać takie same przywileje w zakresie podatku od wartości dodanej, z jakich inne agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub organizacje międzynarodowe w Rzeczypospolitej Polskiej obecnie korzystają. Zgodnie z tym, Sekretariatowi będzie przysługiwać zwolnienie z podatku od wartości dodanej kiedy zakupy towarów i usług dokonywane są do celów służbowych w związku z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Konferencją/Posiedzeniami UNFCCC/ Nieznanymi Posiedzeniami.

Ustalenia finansowe

1. 
Rząd, oprócz zobowiązań finansowych, o których mowa w pozostałych postanowieniach niniejszego Porozumienia, poniesie rzeczywiste dodatkowe koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z organizacją Konferencji w Katowicach, w Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w Bonn, w Republice Federalnej Niemiec. Koszty te, wstępnie oszacowane na 3.565.485 USD, obejmują między innymi rzeczywiste koszty dodatkowe podróży i uposażeń przedstawicieli Sekretariatu i innych przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych wyznaczonych do planowania, obsługi, bądź udziału w Konferencji (zobacz Załącznik VI do niniejszego Porozumienia), jak również koszty przygotowawczych misji technicznych niezbędnych przy planowaniu Konferencji oraz koszty wysyłki wyposażenia i materiałów, które nie są łatwo dostępne na miejscu, zgodnie z artykułem 3 ustępem 1, oraz, w stosownych przypadkach, Załącznikami I oraz VIII do niniejszego Porozumienia.
2. 
Ustalenia dotyczące podróży oraz wypłaty uposażeń przedstawicielom Sekretariatu i innym przedstawicielom Organizacji Narodów Zjednoczonych niezbędnym do planowania, bądź obsługi Konferencji będą zapewnione przez Sekretariat, zgodnie z regulaminem pracowniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz odpowiednimi praktykami administracyjnymi dotyczącymi standardów podróży, limitów bagażu, wypłaty diet pobytowych oraz wydatków związanych z dojazdem do i z lotniska. Wszelkie zakupy dokonywane przez Sekretariat na cele Konferencji będą prowadzone zgodnie z regulaminem finansowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3. 
Rząd zablokuje i zapłaci za grupę do 689 pokoi hotelowych dla Sekretariatu, z czego do 585 zostanie przyznanych Sekretariatowi i innym pracownikom Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wykonawcom oficjalnie przydzielonym do obsługi Posiedzeń Przedsesyjnych i Konferencji, a także do 104 uczestnikom, dla których Sekretariat jest zobowiązany zorganizować zakwaterowanie. Docelowo 99 ze 104 pokoi hotelowych nie będzie finansowanych przez Rząd. Pozostałe 5 pokoi hotelowych, zablokowanych dla Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i jego najbliższego zespołu, zostanie opłaconych przez Rząd na zasadzie uprzejmości i dotychczasowej praktyki. Sekretariat zwróci Rządowi płatność za 99 pokoi hotelowych, z których skorzystają uczestnicy, których Rząd nie ma obowiązku finansować.
4. 
Rząd, w okresie pięciu dni roboczych od podpisania niniejszego Porozumienia zdeponuje na koncie Sekretariatu kwotę 3.565.485 USD, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu (szczegóły szacowanych kosztów znajdują się w Załączniku VI do niniejszego Porozumienia). W razie konieczności Rząd zobowiązuje się wpłacać kolejne zaliczki na wniosek Sekretariatu, tak by ten ostatni nie był w żadnym momencie zmuszony do tymczasowego finansowania z własnych środków pieniężnych kosztów, za które odpowiada Rząd.
5. 
Wszelkie środki przekazane przez Rząd, na wniosek Sekretariatu, przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, które nie mogą przekroczyć pięćdziesięciu (50) procent kwoty określonej w ustępie 1 niniejszego artykułu, aby umożliwić Sekretariatowi zaciąganie zobowiązań finansowych związanych z rzeczywistymi dodatkowymi kosztami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z organizacją Konferencji w Katowicach, w Rzeczypospolitej Polskiej, zostaną potrącone przez Rząd z kwoty określonej w ustępach 1 i 4 niniejszego artykułu, zanim kwota salda zostanie przekazana do Sekretariatu zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu.
6. 
Zdeponowana suma i zaliczki wymagane na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zapłaty zobowiązań Sekretariatu dotyczących Konferencji.
7. 
Wszelkie sumy wpłacane przez Rząd Sekretariatowi na mocy niniejszego artykułu przekazywane są przelewem bankowym na niżej podany rachunek:

Bank: JP Morgan Chase

277 Park Avenue, 23rd Floor

New York, N.Y. 10172

United States of America

Numer rachunku: 485001802

Nazwa rachunku: UNOG General Fund

Kod SWIFT: CHAS US 33

Numer ABA: 021000021 (amerykański kod dla przelewów elektronicznych)

Specyfikacja odbiorcy: UNFCCC -32ZHF-2018

8. 
Sekretariat pobierze kwotę równoważną pięciu (5) procent rzeczywistych wydatków zapłaconych na mocy niniejszego artykułu w celu pokrycia własnych kosztów administracyjnych.
9. 
Sekretariat przekaże Rządowi śródokresowe sprawozdanie finansowe do dnia 30 czerwca 2019 r. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Sekretariat przekaże Rządowi końcowe sprawozdanie finansowe ze wskazaniem ewentualnych rzeczywistych dodatkowych kosztów poniesionych przez Sekretariat, które Rząd zobowiązany jest pokryć zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu. Koszty te będą podawane w dolarach amerykańskich z zastosowaniem oficjalnego kursu wymiany Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia, w którym zostały poniesione. Sekretariat, na podstawie końcowego sprawozdania finansowego, zwróci Rządowi wszelkie niewykorzystane środki z kwot zdeponowanych lub wpłaconych tytułem zaliczki przez Rząd, przesyłając je na podany niżej rachunek bankowy. Jeżeli rzeczywiste dodatkowe koszty będą większe niż depozyt i zaliczki, Rząd pokryje różnicę w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania końcowego sprawozdania finansowego. Końcowe sprawozdanie finansowe podlega audytowi, jak określono w regulaminie finansowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, a ostateczne rozliczenie finansowe podlega zastrzeżeniom, jakie mogą powstać w wyniku audytu przeprowadzonego przez Komisję Obrachunkową Organizacji Narodów Zjednoczonych, której orzeczenie Rząd i Sekretariat akceptują jako ostateczne.

Bank: Narodowy Bank Polski (NBP)

Numer rachunku: PL 57 10101010 0006 3522 3000 0000

Nazwa rachunku: Ministerstwo Środowiska Biuro Finansowe

Kod SWIFT: NBPLPLPW

Numer ABA: Nie dotyczy

Specyfikacja odbiorcy: Rozliczenia COP 24

Odpowiedzialność

1. 
Rząd będzie odpowiedzialny za podjęcie kroków wobec wszelkich powództw, roszczeń i innych żądań skierowanych wobec Sekretariatu, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub ich przedstawicieli, będących wynikiem:
(a)
szkody na osobie lub szkody na mieniu bądź jego utraty na terenie Obiektu Konferencyjnego/obiektów Posiedzeń UNFCCC/obiektów Nieznanych Posiedzeń, o których mowa w artykule 1, udostępnionych przez Rząd lub będących pod jego kontrolą,
(b)
szkody na osobie lub szkody na mieniu bądź jego utraty spowodowanych świadczonymi usługami transportowymi udostępnionymi przez Rząd lub będącymi pod jego kontrolą lub korzystaniem z tych usług,
(c)
zatrudnienia personelu zapewnionego przez Rząd na potrzeby Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji na mocy artykułu 8 oraz personelu udostępnionego na potrzeby Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń.
2. 
Rząd pokryje odszkodowania i zapewni ochronę przed odpowiedzialnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sekretariatowi oraz ich przedstawicielom w związku z wszelkimi powództwami, roszczeniami i innymi żądaniami, z wyjątkiem przypadków, gdy zostanie to uzgodnione przez Rząd i Organizację Narodów Zjednoczonych/Sekretariat, lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, gdy zostanie ustalone zgodnie z artykułem 13, że taka szkoda, strata lub obrażenie zostało spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych/Sekretariatu lub jego personelu.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Rządem a Sekretariatem dotyczące wykładni i stosowania niniejszego Porozumienia, nierozstrzygnięte w drodze negocjacji lub innego uzgodnionego sposobu rozstrzygania, kierowane będą na wniosek którejkolwiek ze Stron w celu ostatecznego rozstrzygania, kierowane będą na wniosek którejkolwiek ze Stron w celu ostatecznego rozstrzygnięcia do trybunału składającego się z trzech arbitrów, z których jednego wyznacza Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednego Rząd, a trzeciego arbitra, który jest przewodniczącym, wybiera pierwszych dwóch arbitrów. W razie niewyznaczenia przez którąkolwiek ze Stron arbitra w ciągu 60 dni od dnia wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę lub w przypadku gdy wybrani arbitrzy nie uzgodnią między sobą osoby trzeciego arbitra w ciągu 60 dni od ich dnia wyznaczenia, Sekretarz Generalny Stałego Trybunału Arbitrażowego może, na wniosek którejkolwiek ze Stron, dokonać niezbędnych nominacji. Procedura arbitrażu prowadzona będzie zgodnie z Opcjonalnymi zasadami Stałego Trybunału Arbitrażowego dla arbitrażu, którego stronami są organizacje międzynarodowe i państwa, obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem, że wszelkie takie spory obejmujące kwestie związane z Konwencją dotyczącą przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych będą procedowane zgodnie z rozdziałem VIII § 30 tej Konwencji.

Załączniki

1. 
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią integralną jego część i, jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, odwołanie do niniejszego Porozumienia stanowi jednocześnie odwołanie do wszystkich jego załączników.
2. 
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, standard oraz ilości wyposażenia wymienione w Załącznikach do niniejszego Porozumienia należy uważać za minimalne. Jeżeli Rząd zamierza dostarczyć wyposażenie o wyższym standardzie lub w większej ilości niż określono w wymogach Sekretariatu, może to uczynić po konsultacji z Sekretariatem.

Poufność dokumentów i informacji

Informacje i dane uznane za prawnie zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron, lub dostarczone lub ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia, a oznaczone jako poufne będą utrzymane w poufności i traktowane zgodnie z wytycznymi strony udostępniającej takie informacje.

Postanowienia końcowe

1. 
Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione w drodze pisemnego porozumienia między Rządem a Sekretariatem.
2. 
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do rozpoczęcia, podczas trwania Konferencji oraz przez taki okres po niej, jaki jest niezbędny do uregulowania wszelkich spraw związanych z jego postanowieniami. Niniejsze Porozumienie wygaśnie w momencie wymiany powiadomień między Stronami, wzajemnie potwierdzających, że wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego Porozumienia, w tym zobowiązania finansowe, określone w ustępie 9 artykułu 11, zostały w pełni zrealizowane. W tym przypadku data późniejszego powiadomienia będzie uznana za termin wygaśnięcia niniejszego Porozumienia.

NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należycie upełnomocnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 31 października 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, w przypadku rozbieżności między obiema wersjami językowymi, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.