Art. 1. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  1

Termin i miejsce Konferencji

1. 
Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (the International Conference Centre), plac Slawika i Antalla 1, 40-166 Katowice, Rzeczpospolita Polska, w dniach od 2 do 14 grudnia 2018 r. włącznie. Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, w tym wszelkie inne obszary w pobliżu, będące pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z porozumieniem z organami bezpieczeństwa Rządu, stanowią łącznie obiekt konferencyjny (zwany dalej "Obiektem Konferencyjnym").
2. 
Posiedzenia Przedsesyjne odbędą się w Obiekcie Konferencyjnym, w dniach od 26 listopada do I grudnia 2018 r. włącznie.
3. 
Sale posiedzeń/konferencji, w których będą odbywać się posiedzenia UNFCCC, określone w Załącznikach I i III do niniejszego Porozumienia, stanowią obiekty posiedzeń UNFCCC (zwane dalej "Obiektami Posiedzeń UNFCCC").
4. 
Sale posiedzeń/konferencji, w których będą odbywać się Nieznane Posiedzenia, stanowią obiekty Nieznanych Posiedzeń (zwane dalej "Obiektami Nieznanych Posiedzeń").
5. 
Postanowienia niniejszego Porozumienia mają zastosowanie również do Posiedzeń Przedsesyjnych, Posiedzeń UNFCCC i Nieznanych Posiedzeń.