Art. 9. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  9

Ochrona i bezpieczeństwo

1. 
Rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie na swój koszt takiej ochrony i bezpieczeństwa, jakie mogą być wymagane do zagwarantowania efektywnego przeprowadzenia Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji/Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń bez jakiegokolwiek rodzaju zakłóceń. Agencje rządowe zapewniające ochronę i bezpieczeństwo będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi i kontroli wyższego rangą funkcjonariusza wyznaczonego przez Rząd. Funkcjonariusz ten działa w ścisłej współpracy z głównym funkcjonariuszem łącznikowym do spraw bezpieczeństwa wyznaczonym przez Departament Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zapewnienia atmosfery bezpieczeństwa i spokoju.
2. 
Za zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz Obiektu Konferencyjnego odpowiada Departament Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, działający w ścisłej koordynacji z Sekretariatem i ścisłej współpracy z organami bezpieczeństwa Rządu. Za bezpieczeństwo poza Obiektem Konferencyjnym odpowiada Rząd. Granice dwóch stref bezpieczeństwa oraz warunki współpracy zostaną wyraźnie zdefiniowane przez Rząd i Sekretariat przed przekazaniem obiektu Sekretariatowi.
3. 
Warunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Rządem i Sekretariatem w dwóch strefach określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu, zostaną szczegółowo określone w oddzielnym porozumieniu o współpracy, uzgodnionym między Rządem i Sekretariatem. Sekretariat, współpracując z Rządem, przygotuje kompleksowy plan ochrony w oparciu o ocenę bezpieczeństwa Konferencji dokonaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Plan ochrony stanowi podstawę do wykonywania wszelkich zadań związanych z bezpieczeństwem na terenie Obiektu Konferencyjnego. Pod warunkiem terminowej budowy Obiektu Konferencyjnego, plan bezpieczeństwa zostanie przedstawiony Rządowi nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji. W przypadku opóźnienia budowy, plan bezpieczeństwa zostanie przedstawiony Rządowi niezwłocznie.
4. 
Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 10, Rząd zapewni, aby Posiedzenia Przedsesyjne/Konferencja/Posiedzenia UNFCCC/Nieznane Posiedzenia odbywały się w bezpiecznych i spokojnych warunkach.
5. 
Rząd udostępni Sekretariatowi sprzęt związany z ochroną oraz pracowników ochrony na swój koszt, zgodnie ze specyfikacją w Załączniku I do niniejszego Porozumienia.