Art. 2. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  2

Uczestnictwo w Konferencji

1. 
Zgodnie z postanowieniami Konwencji, Protokołu z Kioto, Porozumienia paryskiego oraz roboczych Zasad Proceduralnych COP, które mają zastosowanie, Konferencja będzie dostępna dla następujących grup uczestników (zwanych dalej łącznie "uczestnikami Konferencji" lub "uczestnikami"):
(a)
przedstawicieli Stron Konwencji, Stron Protokołu z Kioto oraz Stron Porozumienia paryskiego,
(b)
przedstawicieli państw-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji, artykule 13 ustępie 8 Protokołu z Kioto oraz artykule 16 ustępie 8 Porozumienia paryskiego,
(c)
przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, jej organizacji wyspecjalizowanych oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
(d)
przedstawicieli organizacji-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji, artykule 13 ustępie 8 Protokołu z Kioto oraz artykule 16 ustępie 8 Porozumienia paryskiego,
(e)
innych osób zaproszonych przez Sekretariat.
2. 
Sekretarz Wykonawczy wyznacza urzędników Sekretariatu i innych urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych do udziału w Konferencji oraz innych spotkaniach związanych z Konferencją w celu zapewnienia ich obsługi.
3. 
Publiczne posiedzenia Konferencji i dostęp do sesji są otwarte dla przedstawicieli mediów informacyjnych akredytowanych na Konferencję przez Sekretariat po konsultacjach z Rządem i dla innych osób zaproszonych przez Sekretariat.