Art. 4. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  4

Neutralność klimatyczna

1. 
Rząd, udostępniając do celów Konferencji powierzchnię, obiekty, wyposażenie, media i usługi, o których mowa w artykule 3, zapewnia ich neutralność klimatyczną. W tym celu Rząd oszacuje emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji, zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi. Rząd zmniejszy emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji do takiego stopnia jak to możliwe oraz zrekompensuje pozostałe emisje gazów cieplarnianych, aby osiągnąć neutralność klimatyczną Konferencji. Rząd może wnioskować do Sekretariatu o pomoc w oszacowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zasugerowaniu sposobów, za pomocą których może zmniejszyć lub zrekompensować emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji.
2. 
Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji, Rząd będzie między innymi współpracował z Sekretariatem przy opracowywaniu i realizacji planu zmniejszenia zużycia papieru podczas Konferencji. Wszelkie dodatkowe wyposażenie/usługi/zasoby poza wyspecyfikowanymi w Załącznikach IV, VI i XIII do niniejszego Porozumienia, konieczne do realizacji planu, Rząd zapewni na swój koszt.