Art. 14. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  14

Załączniki

1. 
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią integralną jego część i, jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, odwołanie do niniejszego Porozumienia stanowi jednocześnie odwołanie do wszystkich jego załączników.
2. 
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, standard oraz ilości wyposażenia wymienione w Załącznikach do niniejszego Porozumienia należy uważać za minimalne. Jeżeli Rząd zamierza dostarczyć wyposażenie o wyższym standardzie lub w większej ilości niż określono w wymogach Sekretariatu, może to uczynić po konsultacji z Sekretariatem.