Art. 7. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  7

Komunikacja, strony internetowe i działania informacyjne w ramach Konferencji

Rząd zapewni, aby:

(a)
we wszystkich informacjach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach związanych z Konferencją oraz w mediach, komunikatach prasowych i na spotkaniach informacyjnych związanych z Konferencją stosowana była oficjalnie uznana nazwa lub nazwy Konwencji oraz posiedzeń organów Konwencji, zgodnie z Załącznikiem XII do niniejszego Porozumienia,
(b)
w materiałach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach informacyjnych Konferencji, transmisjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w otoczeniu mównic związanych z Konferencją, identyfikacja wizualna miejsca Konferencji, w tym eksponowanie oficjalnych znaków graficznych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Konwencji, była zgodna ze specyfikacjami w Załączniku XII do niniejszego Porozumienia. W razie gdyby Rząd zamierzał zaprojektować i eksponować znak graficzny Konferencji lub inne elementy graficzne i dekoracyjne i włączyć je do podanych specyfikacji, Rząd i Sekretariat uzgodnią projekt i metodę eksponowania takich znaków lub elementów przed Konferencją,
(c)
flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych była eksponowana na widocznym miejscu przy wejściu do Obiektu Konferencyjnego od dnia otwarcia Konferencji do jej zakończenia, zgodnie z praktyką Organizacji Narodów Zjednoczonych, i aby mogła być eksponowana w innych wyznaczonych miejscach w porozumieniu z Sekretariatem,
(d)
wszelkie oficjalne informacje dotyczące sesji organów Konwencji były dostępne na stronie internetowej Sekretariatu UNFCCC pod adresem: <http://www.unfccc.int>. Rząd udostępni odpowiednie informacje w celu ich opublikowania na stronie internetowej Sekretariatu. Odpowiednie informacje i usługi w Internecie, w tym transmisję sesji plenarnych w Internecie na żywo i na zasadzie oglądania na żądanie, zgodnie z porozumieniem z Sekretariatem, powinny także być udostępnione,
(e)
charakter działań odbywających się w Obiekcie Konferencyjnym podczas Konferencji, związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości społecznej, takich jak działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, mediów czy społeczności lokalnej, był z wyprzedzeniem uzgadniany z Sekretariatem,
(f)
podjęta została inicjatywa, mająca na celu promocję i ułatwianie uczestnictwa i zaangażowania organizacji-obserwatorów, które stanowią ważny element procesu przeciwdziałania zmianom klimatu, w przygotowaniach do Konferencji oraz do zapewnienia im udogodnień, w tym udostępnienie przestrzeni do działalności podczas Konferencji, zarówno w Obiekcie Konferencyjnym, jak i poza nim.