Art. 12. - Porozumienie w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2018.10.31.

Monitor Polski

M.P.2019.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.
Artykuł  12

Odpowiedzialność

1. 
Rząd będzie odpowiedzialny za podjęcie kroków wobec wszelkich powództw, roszczeń i innych żądań skierowanych wobec Sekretariatu, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub ich przedstawicieli, będących wynikiem:
(a)
szkody na osobie lub szkody na mieniu bądź jego utraty na terenie Obiektu Konferencyjnego/obiektów Posiedzeń UNFCCC/obiektów Nieznanych Posiedzeń, o których mowa w artykule 1, udostępnionych przez Rząd lub będących pod jego kontrolą,
(b)
szkody na osobie lub szkody na mieniu bądź jego utraty spowodowanych świadczonymi usługami transportowymi udostępnionymi przez Rząd lub będącymi pod jego kontrolą lub korzystaniem z tych usług,
(c)
zatrudnienia personelu zapewnionego przez Rząd na potrzeby Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji na mocy artykułu 8 oraz personelu udostępnionego na potrzeby Posiedzeń UNFCCC/Nieznanych Posiedzeń.
2. 
Rząd pokryje odszkodowania i zapewni ochronę przed odpowiedzialnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sekretariatowi oraz ich przedstawicielom w związku z wszelkimi powództwami, roszczeniami i innymi żądaniami, z wyjątkiem przypadków, gdy zostanie to uzgodnione przez Rząd i Organizację Narodów Zjednoczonych/Sekretariat, lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, gdy zostanie ustalone zgodnie z artykułem 13, że taka szkoda, strata lub obrażenie zostało spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych/Sekretariatu lub jego personelu.