Art. 1. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18 ust. 3-5a.";

2)
w art. 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Miejsce realizacji usług, o których mowa w ust. 1, może być inne niż miejsce funkcjonowania Centrum.",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490)",

c)
w ust. 4 po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ";
3)
w art. 4 w ust. 2:
a)
w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "i adres jej siedziby",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informację o miejscu funkcjonowania Centrum oraz miejscu realizacji usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1a, i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;",

c)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dane kontaktowe Centrum;",

d)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum lub w której będą realizowane usługi wymienione w art. 3 ust. 1;";

4)
w art. 5:
a)
ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1-2a i 4 oraz datę nadania lub przedłużenia statusu Centrum.",

b)
po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest udostępniany w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.";

5)
po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Centrum w zakresie prawidłowości realizacji reintegracji zawodowej i społecznej, zgodności działalności prowadzonej przez Centrum z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania statusu Centrum wynikającymi z art. 4 oraz w zakresie wypełniania obowiązku określonego w art. 5 ust. 4 pkt 2.

2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wojewoda ma prawo:

1) żądać od Centrum wyjaśnień; Centrum jest obowiązane do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień;

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum - wezwać Centrum do ich zaniechania lub usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.";

6)
w art. 6:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum również po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w art. 5b ust. 2, lub na wniosek instytucji tworzącej.",

b)
w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach "organizacją pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
7)
w art. 7:
a)
w ust. 1 w pkt 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ",
w lit. c skreśla się wyraz "pierwsze",
b)
w ust. 2 skreśla się wyraz "pierwsze";
8)
w art. 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą lub podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej, może przyznać Centrum lub klubowi integracji społecznej dotację na wyposażenie oraz przyznać Centrum dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.",

b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "pierwsze",
w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "lub klubie integracji społecznej",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności.",

c)
w ust. 4 skreśla się wyraz "pierwsze";
9)
art. 8a otrzymuje brzmienie:

"Art. 8a. Do finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, dotyczącego utworzenia Centrum przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie stosuje się art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.";

10)
w art. 10:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.",

c)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ",
d)
w ust. 4 po wyrazach "organizacja pozarządowa" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
11)
w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40 godzin, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), w zakresie wymiaru czasu pobytu uczestnika będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.";

12)
w art. 15:
a)
w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego kierownik Centrum kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o czym informuje kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych.",

c)
w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "do 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "o dodatkowy okres nieprzekraczający 12 miesięcy",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W okresie próbnym oraz w okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, kierownik Centrum przyznaje, na wniosek uczestnika, świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.",

e)
ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, uczestnikowi przysługuje 6 dni wolnych od zajęć, a w przypadku przedłużenia tego uczestnictwa dodatkowo 6 dni wolnych. Wymiar dodatkowych dni wolnych ustala się proporcjonalnie do okresu przedłużenia uczestnictwa.",

f)
po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

"6b. Udzielenie dni wolnych, o których mowa w ust. 6a, następuje na wniosek uczestnika i wymaga zgody kierownika Centrum. Za dni wolne przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.",

g)
w ust. 7a w zdaniu pierwszym wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "21 dni";
13)
w art. 15a w ust. 2 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "100%";
14)
w art. 16:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w Centrum" dodaje się wyrazy "lub w klubie integracji społecznej",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla miejsca siedziby Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego absolwenta lub uczestnika Centrum lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 6 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.",

c)
uchyla się ust. 3;
15)
w art. 18 w ust. 6:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;",

b)
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) z dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.";

16)
w art. 18a:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Klub integracji społecznej przedstawia wojewodzie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające informacje dotyczące:

1) zatrudnionych pracowników, w tym:

a) ich liczby,

b) wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia;

2) osób uczestniczących w klubie integracji społecznej, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym:

a) ich liczby,

b) liczby osób, które osiągnęły efekty reintegracji społecznej i zawodowej, w tym uzyskały zatrudnienie po ukończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej;

3) zrealizowanych działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wraz z ich efektami;

4) rozliczenia przyznanych dotacji za rok poprzedni.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia przedstawianych sprawozdań.";

17)
w art. 18c wyraz "dwuletnich" zastępuje się wyrazem "trzyletnich";
18)
po art. 18c dodaje się art. 18ca w brzmieniu:

"Art. 18ca. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może opracować resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej oraz finansowo wspierać te programy.

2. Do wyłonienia podmiotów realizujących programy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.";

19)
w art. 18e:
a)
w ust. 1 wyrazy "nie więcej niż" zastępuje się wyrazami "co najmniej",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Członkom Rady Zatrudnienia Socjalnego przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) ze środków z budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

d)
w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4a".