[Wyłączenie stosowania niektórych przepisów o udzielaniu dotacji celowych na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do... - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów o udzielaniu dotacji celowych na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  8a.  [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów o udzielaniu dotacji celowych na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych]

Do finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, dotyczącego utworzenia Centrum przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie stosuje się art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).