[Wniosek o przyznanie statusu centrum integracji społecznej] - Art. 4. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wniosek o przyznanie statusu centrum integracji społecznej] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Wniosek o przyznanie statusu centrum integracji społecznej]
1. 
Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
nazwę instytucji tworzącej Centrum i adres jej siedziby;
2)
informację o miejscu funkcjonowania Centrum oraz miejscu realizacji usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1a, i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
2a)
dane kontaktowe Centrum;
3)
przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
4)
planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
5)
program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
6)
przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
6a)
planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
7)
dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
8)
dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
9)
dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
10)
dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
11)
dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
12)
projekt regulaminu Centrum;
13)
kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum lub w której będą realizowane usługi wymienione w art. 3 ust. 1;
14)
opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
15)
akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.