[Przedmiot i zakres stosowania przepisów ustawy] - Art. 1. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot i zakres stosowania przepisów ustawy] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot i zakres stosowania przepisów ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2. 
Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1)
bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2)
uzależnionych od alkoholu,
3)
uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
4)
osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5)
długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6)
zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7)
uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8)
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

3. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:
1)
zasiłku dla bezrobotnych;
2)
zasiłku przedemerytalnego;
3)
świadczenia przedemerytalnego;
4)
(uchylony);
5)
renty strukturalnej;
6)
renty z tytułu niezdolności do pracy;
7)
emerytury;
8)
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
3a. 
Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18 ust. 3-5a.
4. 
Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8.
5. 
(uchylony).