[Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz dotacja na działalność centrum integracji społecznej] - Art. 8. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz dotacja na działalność centrum integracji społecznej] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  8.  [Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz dotacja na działalność centrum integracji społecznej]
1. 
Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą lub podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej, może przyznać Centrum lub klubowi integracji społecznej dotację na wyposażenie oraz przyznać Centrum dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. 
Dotacja na wyposażenie, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczona na:
1)
przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum lub klubie integracji społecznej pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną;
2)
wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9;
3)
zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności.
3. 
Wysokość dotacji na działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy niż rok, według stanu na koniec każdego miesiąca.
4. 
Dotację na wyposażenie przekazuje się Centrum w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy przekazuje się Centrum w trzech ratach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja.