[Zajęcia w centrum integracji społecznej] - Art. 14. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Zajęcia w centrum integracji społecznej] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Zajęcia w centrum integracji społecznej]
1. 
Czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40 godzin, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812), w zakresie wymiaru czasu pobytu uczestnika będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
1a. 
Kierownik Centrum opracowuje miesięczny program zajęć w Centrum.
2. 
Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:
1)
szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)
przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich;
3)
odzież roboczą i obuwie robocze;
4)
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej.
3. 
Uczestnikom zajęć w Centrum przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
4. 
Uczestnikom zajęć w Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu.