[Źródła finansowania działalności centrum integracji społecznej oraz szczegółowe przeznaczenie środków na działalność centrum]... - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Źródła finansowania działalności centrum integracji społecznej oraz szczegółowe przeznaczenie środków na działalność centrum] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  10.  [Źródła finansowania działalności centrum integracji społecznej oraz szczegółowe przeznaczenie środków na działalność centrum]
1. 
Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:
1)
dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 1a;
2)
dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9;
3)
środków z Unii Europejskiej;
4)
Funduszu Pracy w zakresie świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15, i działań w zakresie integracji społecznej, o których mowa w art. 9a ust. 1 i art. 18 ust. 7;
5)
dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.
1a. 
Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum działającego w formie jednostki budżetowej.
1b. 
Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.
2. 
W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność Centrum może być ponadto finansowana z:
1)
zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł;
2)
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9.
5. 
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego.
6. 
Środki finansowe na działalność Centrum są przeznaczane na:
1)
wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;
2)
zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;
3)
najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;
4)
podatki opłacane przez Centrum;
5)
wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;
6)
realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie;
7)
szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;
8)
posiłki dla uczestników;
9)
wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10)
inne wydatki związane z działalnością Centrum.
7. 
(uchylony).