[Nadanie statusu centrum integracji społecznej; obowiązki sprawozdawcze centrum] - Art. 5. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Nadanie statusu centrum integracji społecznej; obowiązki sprawozdawcze centrum] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  5.  [Nadanie statusu centrum integracji społecznej; obowiązki sprawozdawcze centrum]
1. 
Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4.
2. 
Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.
3. 
(uchylony).
4. 
Centrum jest obowiązane:
1)
(uchylony);
2)
przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz informację o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4.
5. 
Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status Centrum. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
5a. 
Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1-2a i 4 oraz datę nadania lub przedłużenia statusu Centrum.
5b. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest udostępniany w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.
6. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierającego dane dotyczące:
1)
liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2)
liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2;
3)
liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4)
liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;
5)
usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
6)
wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych;
7)
preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący, kierując się potrzebą ujednolicenia elementów sprawozdawczych.
7. 
Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.