Określenie wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej. - Dz.U.2017.97 - OpenLEX

Określenie wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.97

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór sprawozdania centrum integracji społecznej zawierającego dane dotyczące:
1)
liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2)
liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
3)
liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4)
liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;
5)
usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
6)
wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych;
7)
preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący.
Określa się wzór sprawozdania centrum integracji społecznej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK ................

SPRAWOZDANIE

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK ...................

CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE
1NAZWA
2REGON
3ADRES

(ulica, kod pocztowy, miejscowość, dane

kontaktowe służbowe – telefon, faks, e-mail)

4NAZWA INSTYTUCJI TWORZĄCEJ

CENTRUM

1) Jednostka samorządu terytorialnego
2) Organizacja pozarządowa
3) Kościelna osoba prawna
4) Spółdzielnia socjalna założona przez

osoby prawne

5DATA PRZYZNANIA STATUSU

CENTRUM

(data wydania przez wojewodę decyzji

administracyjnej o przyznaniu statusu po raz

pierwszy)

Data przyznania statusu po raz kolejny
Data przyznania statusu po raz kolejny
6DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
7FORMA PRAWNA, W JAKIEJ

UTWORZONO CENTRUM

(dotyczy tylko Centrów tworzonych przez

jednostki samorządu terytorialnego)

Jednostka budżetowa
Samorządowy zakład budżetowy
CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI
1. OTRZYMANE DOTACJE
WyszczególnienieKwota otrzymana

(w tys. zł)

Kwota wydatkowana

(w tys. zł)

w roku sprawozdawczym
Dotacje ogółem
z tego:z budżetu gminy
w tym:na pierwsze wyposażenie
na działalność
z tego:z budżetu województwa
w tym:na pierwsze wyposażenie
na działalność
inne
2. WYKORZYSTANIE DOTACJI
WyszczególnienieWydatkowana kwota

(w tys. zł)

Wykorzystanie dotacji (ogółem)
w tym:na pierwsze wyposażenie Centrum

(dotyczy tylko nowo utworzonego Centrum)

w tym:przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć

w Centrum pomieszczeń przeznaczonych na

reintegrację zawodową i społeczną

wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie

stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń

niezbędnych do prowadzenia działalności, o której

mowa w art. 9 ustawy1

zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych

do rozpoczęcia działalności

na okres pierwszych 3 miesięcy działalności Centrum

(dotyczy tylko nowo utworzonego Centrum)

na bieżącą działalność Centrum
_____________________________

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

CZĘŚĆ III. LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

WyszczególnienieLiczba osób ogółem
1Nawiązanie zatrudnienia
2Ustanie zatrudnienia
3Przeciętne zatrudnienie
4Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
w tym:4.1pracownik socjalny
4.2instruktor zawodu
4.3pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj

działalności, o którym mowa w art. 9 ustawy*)

4.4osoby prowadzące reintegrację zawodową

i społeczną, zaliczające się do kadry Centrum

w tym:psycholog
terapeuta
doradca zawodowy
pośrednik pracy
5Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
w tym:5.1pracownik socjalny
5.2instruktor zawodu
5.3pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj

działalności, o którym mowa w art. 9 ustawy1

5.4osoby prowadzące reintegrację zawodową

i społeczną, zaliczające się do kadry Centrum

w tym:psycholog
terapeuta
doradca zawodowy
pośrednik pracy
6Inna kadra Centrum (wymienić jaka):
a)
b)
c)
d)
7Osoby skierowane do pracy w Centrum przez powiatowy

urząd pracy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy1

CZĘŚĆ IV. LICZBA UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH REINTEGRACJĄ ZAWODOWĄ

I SPOŁECZNĄ ORAZ USAMODZIELNIONYCH EKONOMICZNIE

1. Struktura uczestników
WyszczególnienieLiczba osób, które
rozpoczęły

zajęcia

uczestniczyły

w zajęciach

ukończyły

zajęcia

Uczestnicy zajęć (ogółem)
1.1Osoby bezdomne realizujące

indywidualny program wychodzenia

z bezdomności

1.2Osoby uzależnione od alkoholu
1.3Osoby uzależnione od narkotyków lub

innych środków odurzających

1.4Osoby chore psychicznie
1.5Osoby długotrwale bezrobotne
1.6Osoby zwalniane z zakładów karnych,

mające trudności w integracji ze

środowiskiem

1.7Uchodźcy realizujący indywidualny

program integracji

1.8Osoby niepełnosprawne
1.9Inni
2. Liczba uczestników korzystających z usług reintegracji zawodowej i społecznej
WyszczególnienieLiczba osób, które
rozpoczęłyuczestniczyłyukończyły
Korzystający z usług (ogółem)
2.1Warsztaty zawodowe w ramach

działalności wytwórczej, handlowej lub

usługowej prowadzonej przez Centrum,

o której mowa w art. 9 ustawy1

w tym:warsztat nr 1 .....................................

................................................................

warsztat nr 2 .....................................

................................................................

warsztat nr 3 .....................................

................................................................

warsztat nr 4 .....................................

................................................................

2.2Korzystanie z przekazywanych przez

Centrum propozycji ofert pracy

2.3Zajęcia z zakresu prowadzenia

samodzielnej działalności gospodarczej,

w tym w formie spółdzielni socjalnej

2.4Inne zajęcia z zakresu reintegracji

zawodowej

2.5Zajęcia terapeutyczne
2.6Grupy wsparcia oraz grupy samopomocy
2.7Korzystanie z indywidualnego

poradnictwa psychologicznego

lub terapeutycznego

2.8Grupy edukacyjne
2.9Inne usługi w zakresie reintegracji

społecznej

2.10Szkolenia zawodowe prowadzone przez

podmiot zewnętrzny

3. Liczba osób, które pozytywnie zakończyły uczestnictwo w Centrum

usamodzielnionych ekonomicznie

WyszczególnienieLiczba osób
3.1Uczestnicy Centrum skierowani do pracy u pracodawcy

w ramach zatrudnienia wspieranego

(art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy1)

3.2Uczestnicy Centrum zatrudnieni u pracodawcy bez

zatrudnienia wspieranego

3.3Uczestnicy Centrum skierowani do pracy w Centrum

(art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy1)

3.4Uczestnicy Centrum, którzy podjęli samodzielną

działalność gospodarczą

3.5Uczestnicy Centrum, którzy podjęli działalność

gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej

(art. 16 ust. 1a ustawy1)

3.6Uczestnicy skierowani do odbycia stażu zawodowego na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2)

3.7Uczestnicy Centrum, którzy nabyli prawo do świadczeń

emerytalnych lub rentowych

CZĘŚĆ V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PRELIMINARZ WYDATKÓW

I PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN PRZYCHODÓW NA

ROK BIEŻĄCY

WyszczególnieniePrzychody w roku

sprawozdawczym

(w tys. zł)

Plan przychodów

w roku bieżącym

(w tys. zł)

Przychody ogółem
w tym środki:z budżetu gminy
z budżetu województwa
z Funduszu Pracy
z Unii Europejskiej
z własnej działalności
z innych źródeł
z jakich:
____________________________________

2) Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.

2. WYDATKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ROK

BIEŻĄCY

WyszczególnienieWydatki w roku

sprawozdawczym

w tys. zł

Plan wydatków

w roku bieżącym

w tys. zł

Wydatki ogółem
z tego:świadczenia integracyjne i motywacyjna

premia integracyjna

zakup materiałów, energii i usług
najem lokalu i remonty pomieszczeń

użytkowanych przez Centrum

podatki opłacane przez Centrum
wynagrodzenia pracowników Centrum

i pochodne od tych wynagrodzeń

koszt realizacji reintegracji zawodowej

i społecznej oraz niezbędnej obsługi

działalności Centrum w tym zakresie

szkolenia pracowników i kadry Centrum

związane z działalnością Centrum

posiłki dla uczestników
wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum
inne wydatki związane z działalnością

Centrum

wydatki rzeczowo-administracyjne
w tym:zakup materiałów i wyposażenia
zakup żywności
zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

zakup energii
zakup usług remontowych
zakup pozostałych usług
ubezpieczenia i inne opłaty
podróże służbowe krajowe

i zagraniczne

inne
środki na finansowanie inwestycji
w tym:wydatki inwestycyjne
wydatki na zakupy inwestycyjne
inne
inne
CZĘŚĆ VI. INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU

O NADANIE STATUSU CENTRUM, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 USTAWY1

Lp.WyszczególnienieOpis zmianyData zaistnienia

zmiany

1
2
3
4
5
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. poz. 1421), które utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) z dniem 24 października 2015 r.