Wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej. - Dz.U.2004.3.17 - OpenLEX

Wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.3.17

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej zawierającego:
1)
rozliczenie dotacji za rok poprzedni,
2)
sprawozdanie z działalności i efektów reintegracji zawodowej i społecznej,
3)
preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący

- który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej za rok .......

1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).