Określenie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej. - Dz.U.2007.196.1421 - OpenLEX

Określenie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.196.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 9 października 2007 r.
w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej zawierającego dane dotyczące:
1)
liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2)
liczby uczestników z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
3)
liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4)
liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;
5)
usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
6)
wykonania planu finansowego za rok poprzedni z uwzględnieniem przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych;
7)
preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący.
Określa się wzór sprawozdania centrum integracji społecznej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 793.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 17) utrzymane w mocy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 793).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

SPRAWOZDANIE

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU ...

CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE

NAZWA:
REGON:
ADRES:
INSTYTUCJA TWORZĄCA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
DATA PRZYZNANIA STATUSU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
DATA ROZPOCZĘCIA PIERWSZYCH ZAJĘĆ Z UCZESTNIKAMI:
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:

CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI

1. OTRZYMANE DOTACJE
WyszczególnienieKwota otrzymana w tys. złKwota wydatkowana w tys. zł
w roku sprawozdawczym
Dotacje ogółem
z tegoz budżetu gminy
w tymna pierwsze wyposażenie
na działalność centrum integracji społecznej
z budżetu województwa
w tymna pierwsze wyposażenie
na działalność
inne
2. WYKORZYSTANIE DOTACJI:
WyszczególnienieWydatkowana kwota w tys. zł
Wykorzystanie dotacji ogółem
w tymna pierwsze wyposażenie
na działalność centrum integracji społecznej
na szkolenia pracowników związane z działalnością centrum integracji społecznej

CZĘŚĆ III. LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM I LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

WyszczególnienieZatrudnieni ogółemW tym kobiety
nawiązanie zatrudnienia
ustanie zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu
zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu
zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej

CZĘŚĆ IV. LICZBA UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH REINTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1. Struktura uczestników
WyszczególnienieLiczba osób, które
rozpoczęły zajęciauczestniczyły w zajęciachukończyły zajęcia
uczestnicy zajęć ogółem
w tym:kobiety
osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
osoby chore psychicznie
osoby długotrwale bezrobotne
osoby zwalniane z zakładów karnych mające trudności w integracji ze środowiskiem
uchodźcy realizujący indywidualny program integracji
osoby niepełnosprawne
inni
2. Usługi kierowane do uczestników w ramach reintegracji społecznej i zawodowej
WyszczególnienieLiczba osób, które:
rozpoczęły zajęciauczestniczyły w zajęciachukończyły zajęcia
Szkolenia zawodowe
Organizowanie praktyk i staży zawodowych
Pomoc w przekazywaniu ofert pracy
Zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
Inne działania z zakresu reintegracji zawodowej
Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych
Uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz w grupach wsparcia
Indywidualne konsultacje z psychologiem lub terapeutą
Grupy edukacyjne
Inne działania z zakresu reintegracji społecznej
3. Liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie
WyszczególnienieUczestnicy zajęć ogółemW tym kobiety
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej skierowani do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej zatrudnieni w centrum integracji społecznej
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli samodzielną działalność gospodarczą
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej, którzy podjęli działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej
uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej nabywający prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych

CZĘŚĆ V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

1. PRZYCHODY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN PRZYCHODÓW NA ROK BIEŻĄCY
WyszczególnieniePrzychody w roku sprawozdawczym w tys. złPlan przychodów w roku bieżącym w tys. zł
przychody ogółem
w tym środki:z budżetu gminy
z budżetu województwa
z Funduszu Pracy
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z własnej działalności
z innych źródeł:
jakich:
2. WYDATKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ROK BIEŻĄCY
WyszczególnienieWydatki w roku sprawozdawczym w tys. złPlan wydatków w roku bieżącym w tys. zł
Wydatki ogółem
z tego:Wynagrodzenia i świadczenia
w tym:wynagrodzenia osobowe pracowników
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych
świadczenie integracyjne
premia integracyjna
inne
Wydatki rzeczowo-administracyjne
w tym:zakup materiałów i wyposażenia
zakup żywności
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
ubezpieczenia i inne opłaty
podróże służbowe krajowe i zagraniczne
inne
Środki na finansowanie inwestycji
w tym:wydatki inwestycyjne
wydatki na zakupy inwestycyjne
inne
Inne

.............................. ......................

(podpis osoby uprawnionej) (miejscowość, data)