[Finansowanie utworzenia centrum] - Art. 7. - Zatrudnienie socjalne. - Dz.U.2022.2241 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Finansowanie utworzenia centrum] - Zatrudnienie socjalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2241 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  7.  [Finansowanie utworzenia centrum]
1. 
Utworzenie Centrum jest finansowane:
1)
w przypadku Centrum tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;
2)
w przypadku Centrum tworzonego przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z:
a)
zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,
b)
(uchylona),
c)
dotacji na wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
d)
innych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego niż określone w lit. c.
2. 
Utworzenie Centrum może być finansowane z dotacji na wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.