Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2018.2284 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2284

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1333 oraz z 2017 r. poz. 835) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.

3. Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie.";

5)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.";

6)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Zgłoszenia, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, przekazane i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są weryfikowane zgodnie z § 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Główny Geodeta Kraju, w uzgodnieniu z organem, na podstawie którego zgłoszenia dokonano, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpisu w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zweryfikuje prawidłowość tego wpisu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zgłoszenie do ewidencji

zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

1.Nazwa zgłaszającego organu

administracji:

.......................................................................................................................

(nazwa własna, zgodna z aktem powołania)

2.Nazwa jednostki organizacyjnej,

w której prowadzony jest zbiór danych:

.......................................................................................................................

(nazwa własna, zgodna ze statutem)

3.Numer identyfikacyjny REGON

jednostki organizacyjnej, w której

prowadzony jest zbiór danych:

.......................................................................................................................

(ciąg znaków)

4.Nazwa zgłaszanego zbioru danych przestrzennych:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa zgodna z przepisem prawa, na podstawie którego

prowadzony jest zbiór danych)

5.Tematy danych przestrzennych

związane ze zgłaszanym zbiorem

danych przestrzennych:

...................................................................................................................
(skrócona nazwa tematu danych przestrz.)(kod tematu)
....................................................................................................................
(skrócona nazwa tematu danych przestrz.)(kod tematu)
6.Obszar, do którego odnosi się zbiór

danych przestrzennych:

.......................................................................

(nazwa jedn. podziału terytorialnego)

.......................................................................

(nazwa jedn. podziału terytorialnego)

.............................................

(kod TERYT)1)

.............................................

(kod TERYT)1)

7.Przepis prawa, na podstawie

którego prowadzony jest zbiór

danych przestrzennych:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa aktu prawnego wraz z oznaczeniem dziennika urzędowego)

.......................................................................................................................

(oznaczenie jednostki redakcyjnej aktu prawnego)

_____________________________________

1) Podać, o ile kod został nadany.

8.Usługi danych przestrzennych,

związane ze zgłaszanym zbiorem

danych, o których mowa w art. 9

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji

przestrzennej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1472)

Usługa wyszukiwania

......................................................................................................................

(adres URL)

Usługa przeglądania

......................................................................................................................

(adres URL)

Usługa pobierania

......................................................................................................................

(adres URL)

Usługa przekształcania

.......................................................................................................................

(adres URL)

Usługa uruchamiania usług danych przestrzennych2)

.......................................................................................................................

(adres URL)

................................................

Data sporządzenia zgłoszenia

..............................................................

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

_______________________________

2) Zaznaczyć właściwe.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).