§ 3. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2010.201.1333 - OpenLEX

§ 3. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.201.1333

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.
§  3. 
1. 
Ewidencja obejmuje następujące informacje:
1)
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych;
2) 2
 datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;
3)
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji;
4)
identyfikator zbioru danych przestrzennych;
5)
nazwę organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji;
6)
nazwę oraz numer identyfikacyjny REGON jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest zbiór danych;
7)
nazwę zbioru danych przestrzennych;
8)
kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych;
9)
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych;
10)
dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych;
11) 3
 wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.
2. 
Słownik kodów i skróconych nazw tematów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2 § 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2018 r.

3 § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2018 r.