§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.94

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "ministrem".
2.  1
 Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
rozwój regionalny.
3.  2
 Minister jest dysponentem części 18 i 34 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
5.  3
 Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
3 § 1 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.