§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji... - Dz.U.2018.2284 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2284

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1333 oraz z 2017 r. poz. 835) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.

3. Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie.";

5)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.";

6)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.