§ 8. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. - Dz.U.2010.201.1333 - OpenLEX

§ 8. - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.201.1333

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.
§  8. 
1.  8
 Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.
2. 
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ administracji może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści identyfikatora zbioru danych przestrzennych.
3.  9
 Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.
8 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2018 r.

9 § 8 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.835) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2018 r.