Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zwaną dalej "ewidencją";
2)
sposób prowadzenia ewidencji;
3)
treść i wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług, zwanego dalej "zgłoszeniem";
4)
tryb nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
2)
dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703);
3)
numerze identyfikacyjnym REGON - rozumie się przez to numer identyfikacyjny podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
4)
TERYT - rozumie się przez to krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
1. 
Ewidencja obejmuje następujące informacje:
1)
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych;
2)
datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;
3)
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji;
4)
identyfikator zbioru danych przestrzennych;
5)
nazwę organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji;
6)
nazwę oraz numer identyfikacyjny REGON jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest zbiór danych;
7)
nazwę zbioru danych przestrzennych;
8)
kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych;
9)
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych;
10)
dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych;
11)
wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.
2. 
Słownik kodów i skróconych nazw tematów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2. 
Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.
3. 
Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1. 
Na treść zgłoszenia składają się informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-11, oraz data jego sporządzenia.
2. 
Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
(uchylony).
Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie.
1. 
Zbiorowi danych przestrzennych nadawany jest identyfikator w momencie ujawniania tego zbioru w ewidencji.
2. 
Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji.
3. 
Na przestrzeń nazw składają się:
1)
kod Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;
2)
kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych.
4. 
Wykaz kodów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Elementy struktury identyfikatora zbioru danych przestrzennych są oddzielone kropkami i występują w następującej kolejności:
1)
PL;
2)
kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych;
3)
nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji.
6. 
Identyfikator zbioru danych przestrzennych jest niezmienny w okresie istnienia tego zbioru danych.
1. 
Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.
2. 
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ administracji może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści identyfikatora zbioru danych przestrzennych.
3. 
Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SŁOWNIK KODÓW I SKRÓCONYCH NAZW TEMATÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

Lp.Skrócona nazwa tematu danych przestrzennychKod
1Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych1.1
2Systemy siatek geograficznych1.2
3Nazwy geograficzne1.3
4Jednostki administracyjne1.4
5Adresy1.5
6Działki ewidencji gruntów1.6
7Sieci transportowe1.7
8Hydrografia1.8
9Obszary chronione1.9
10Ukształtowanie terenu2.1
11Użytkowanie ziemi2.2
12Ortoobrazy2.3
13Geologia2.4
14Jednostki statystyczne3.1
15Budynki3.2
16Gleba3.3
17Zagospodarowanie przestrzenne3.4
18Zdrowie i bezpieczeństwo ludności3.5
19Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe3.6
20Urządzenia do monitorowania środowiska3.7
21Obiekty produkcyjne i przemysłowe3.8
22Obiekty rolnicze oraz akwakultury3.9
23Rozmieszczenie ludności (demografia)3.10
24Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze3.11
25Strefy zagrożenia naturalnego3.12
26Warunki atmosferyczne3.13
27Warunki meteorologiczno-geograficzne3.14
28Warunki oceanograficzno-geograficzne3.15
29Obszary morskie3.16
30Regiony biogeograficzne3.17
31Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne3.18
32Rozmieszczenie gatunków3.19
33Zasoby energetyczne3.20
34Zasoby mineralne3.21

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ KODÓW RODZAJU ZASOBU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, Z KTÓREGO POCHODZI ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

1) PZGiK - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

2) ZIPOS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony i kształtowania środowiska;

3) ZIPOP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony przyrody;

4) ZIPZN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki zasobami naturalnymi;

5) ZIPGL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. geologii;

6) ZIPLP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki leśnej;

7) ZIPGW - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki wodnej;

8) ZIPGM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki morskiej;

9) ZIPHM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. hydrografii morskiej;

10) ZIPOZ - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony zabytków;

11) ZIPKD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji drogowej;

12) ZIPKK - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji kolejowej;

13) ZIPKL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji lotniczej;

14) ZIPKM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji morskiej i wodnej komunikacji śródlądowej;

15) ZIPGUS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. statystyki publicznej;

16) ZIPZD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony zdrowia;

17) ZIPRLN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. rolnictwa;

18) ZIPBZP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;

19) ZIPPZP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego;

20) ZIPPT - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. poczty i telekomunikacji;

21) ZIPIN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez inne organy administracji, niewymienione w pkt 1-20.

1 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).