[Geoportal; ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych] - Art. 13. - Infrastruktura informacji przestrzennej. - Dz.U.2021.214 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Geoportal; ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych] - Infrastruktura informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.214 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2021 r.
Art.  13.  [Geoportal; ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych]
1. 
Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1.
2. 
Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.
3. 
Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący.
4. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne.
5. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru danych.