Zasady wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasady przyznawania oraz wysokość dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.31.155

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1986 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych:
1)
pracowników naukowych,
2)
pracowników badawczo-technicznych,
3)
pracowników inżynieryjno-technicznych,
4)
pracowników administracyjno-ekonomicznych,
5)
pracowników na stanowiskach robotniczych,
6)
pracowników obsługi i innych.
2.
Rozporządzenie ma zastosowanie także do pracowników naukowych i badawczo-technicznych w innych jednostkach organizacyjnych, prowadzących lub koordynujących prace naukowe, które uzyskały uprawnienie do zatrudnienia tych kategorii pracowników w trybie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170), zwanej dalej "ustawą", oraz do zakładów badawczo-rozwojowych działających jako organizacyjnie wyodrębnione jednostki przedsiębiorstwa wielozakładowego, na które zostały rozciągnięte przepisy rozdziałów 6-12 ustawy, w trybie określonym w art. 79 ust. 1 ustawy.
§  2.
1.
Rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, nie stosuje się do pracowników, o których mowa w ust. 2, wynagradzanych według odrębnych zasad.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy:
1)
uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn (Monitor Polski Nr 23, poz. 138) - w odniesieniu do pracowników hali maszyn,
2)
uchwały nr 211 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie wynagradzania funkcjonariuszy pożarnictwa (z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do funkcjonariuszy pożarnictwa,
3)
uchwały nr 113 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w straży przemysłowej (z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do pracowników straży przemysłowej,
4)
uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej (Monitor Polski Nr 9, poz. 66, z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do pracowników transportu samochodowego,
5)
regulujące zasady wynagradzania w zakładach społecznych służby zdrowia - w odniesieniu do pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych w działach klinicznych instytutów medycznych,
6)
uchwały nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Monitor Polski Nr 36, poz. 240) - w odniesieniu do bibliotekarzy oraz pracowników służby bibliotecznej.
3. 1
Do pracowników wymienionych w:
1)
ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie przepisy § 12 ust. 2,
2)
(skreślony),
3)
ust. 2 pkt 3 mają zastosowanie przepisy § 12 ust. 1-3, § 17 ust. 1,
4)
ust. 2 pkt 4 mają zastosowanie przepisy § 17 ust. 1.
§  3.
Zakłady doświadczalne, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosowano inne przepisy o wynagradzaniu niż w jednostkach badawczo-rozwojowych, mogą stosować przepisy dotychczasowe lub za zgodą organu nadzorującego - przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  3a. 2
 
1.
Do jednostek badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy (Dz. U. Nr 8, poz. 44 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 10, poz. 74).
2.
W jednostkach badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi, stosujących zasady wartościowania pracy określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia.

Stanowiska, kwalifikacje i wynagrodzenia zasadnicze pracowników.

§  4. 3
 
1.
Ustala się tabele z zastrzeżeniem ust. 1a:
1)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych (załącznik nr 1),
2)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych (załącznik nr 2),
3)
stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 3),
4)
stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 4),
5) 4
zaszeregowań stanowisk pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 5),
6)
zaszeregowań i kwalifikacji robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 6).
1a.
Dla pracowników jednostek badawczo-rozwojowych będących jednostkami budżetowymi ustala się tabele:
1)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych (załącznik nr 9),
2)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych (załącznik nr 10),
3)
stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 11),
4)
stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 12).
1b. 5
Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, może dokonywać zmian w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1a, odpowiednio do wzrostu wartości jednego punktu, ustalonego zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.
2.
Upoważnia się zakłady pracy nie będące jednostkami sfery budżetowej do włączenia do stawek wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, dodatku z tytułu wzrostu cen, wypłacanego na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
3.
Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1a, obejmują dodatek z tytułu wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
1.
Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowiskach pracowników naukowych i pracowników badawczo-technicznych określają przepisy ustawy.
2.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, z wyjątkiem pracowników naukowych, mogą pozostawać na zajmowanych stanowiskach, jeżeli zajmowali je zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami lub na podstawie tych przepisów byli zwolnieni od posiadania wymaganych kwalifikacji. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.

Dodatki do wynagrodzeń zasadniczych.

§  6.
1. 6
Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabelach dodatków funkcyjnych:
1)
dla pracowników jednostek budżetowych (załącznik nr 13),
2)
dla pracowników pozostałych jednostek (załącznik nr 7).
2.
Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych dla pracowników naukowych, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i administracyjno-ekonomicznych (załącznik nr 8).
3.
Z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.
4.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Dodatek ten nie przysługuje również za okresy nieobecności w pracy, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia zasadniczego.
§  7.
1. 7
Promotorowi w przewodzie doktorskim przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
do 60% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał 4 lata lub krócej albo jeżeli przewód dotyczył obcokrajowca, niezależnie od czasu trwania przewodu,
2)
do 45% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał dłużej niż 4 lata i nie dotyczył obcokrajowca.
2.
Wypłaty wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 dokonuje jednostka badawczo-rozwojowa, w której jest prowadzony przewód doktorski.
§  8. 8
(skreślony).
§  9.
1.
Pracownikom badawczo-technicznym przysługują dodatki kwalifikacyjne.
2. 9
Przyznanie dodatku kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. 10
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej, opiniując na wniosek dyrektora przydatność kandydata na dane stanowisko. W postępowaniu rada naukowa bierze pod uwagę osiągnięcia zawodowe kandydata, odpowiednio udokumentowane dorobkiem badawczym i projektowym, osiągnięcia patentowe, organizacyjne, ekonomiczne i inne, staż pracy oraz znajomość języków obcych.
4. 11
(skreślony).
5. 12
Dodatek kwalifikacyjny jest przyznawany:
1)
głównemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej,
2)
starszemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej,
3)
specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości 70% stawki, o której mowa w pkt 2.
§  10.
1.
Brygadzistom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za kierowanie brygadą, obliczany od stawki wynagrodzenia zasadniczego, za czas efektywnie przepracowany.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1)
5% wynagrodzenia zasadniczego przy co najmniej 5-7 osób zatrudnionych w brygadzie,
2)
10% wynagrodzenia zasadniczego przy co najmniej 8-12 osób zatrudnionych w brygadzie,
3)
15% wynagrodzenia zasadniczego przy zatrudnieniu w brygadzie powyżej 12 osób.
§  11.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę, w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z przemnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin, przyznaje się dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  12.
1.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej na II i III zmianie, z zastrzeżeniem ust. 2, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:
1)
10% - na II zmianie,
2)
20% - na III zmianie

godzinowego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.

2.
Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości jak na III zmianie. Przy zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i za pracę w porze nocnej przysługuje jeden dodatek.
3.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za pracę wykonywaną sporadycznie.
4.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się w wysokości:
1)
1/178 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 42 godzin tygodniowo,
2)
1/170 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 40 godzin tygodniowo.
§  13.
1.
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
2.
Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach pracy przysługuje prawo do oddzielnego wynagrodzenia tylko za pracę wykonywaną na polecenie zwierzchnika:
1)
w niedzielę lub święto, jeżeli za pracę w tym dniu pracownik nie otrzymał innego dnia w tygodniu wolnego od pracy, albo
2)
poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli wykonanie tej pracy nie należało do obowiązków pracownika.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kierowników jednostek badawczo-rozwojowych, ich zastępców i głównych księgowych.
4.
Stanowiskami kierowniczymi w jednostkach badawczo-rozwojowych są stanowiska:
1)
dyrektora i jego zastępców,
2)
głównego księgowego i jego zastępców,
3)
kierowników komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej jednostki i ich zastępców (z wyłączeniem brygadzistów),
4)
starszych mistrzów i mistrzów, tylko w zakresie przejmowania i przekazywania zmiany.
5.
Stanowiskami samodzielnymi w jednostkach badawczo-rozwojowych są stanowiska:
1)
pracowników naukowych, począwszy od stanowiska adiunkta do stanowiska profesora zwyczajnego,
2)
pracowników badawczo-technicznych,
3)
głównych specjalistów,
4)
starszych radców prawnych i radców prawnych,
5)
rzeczników patentowych,
6)
innych pracowników, którym powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań, podlegających bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy.
6.
Pracownikowi naukowo-badawczemu zobowiązanemu do pełnienia dyżuru w komórce organizacyjnej, do której zadań należy zapewnienie chorym hospitalizowanym opieki całodobowej, przysługuje za czas pełnienia dyżuru wynagrodzenie na zasadach obowiązujących w zakładach służby zdrowia.
§  14. 13
 
1.
Pracownikom, z wyjątkiem pracowników naukowych i badawczo-technicznych, zatrudnionym na stanowiskach wymagających stałego posługiwania się językiem obcym, przysługuje dodatek w wysokości:
1)
od 300 do 1.000 zł miesięcznie za znajomość jednego języka,
2)
od 500 do 1.500 zł miesięcznie za znajomość każdego następnego języka.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§  15.
1.
Pracownikom przysługują dodatki za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. 14
Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, z oznaczeniem stopnia ich szkodliwości, oraz wysokość dodatków i szczegółowe zasady ich przyznawania określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§  16.
Pracownikom ekip pomiarowo-badawczych biorących udział w badaniach mórz i oceanów na statkach przysługuje:
1)
dodatek morski w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika za każdy dzień na statku będącym w morzu, z wyłączeniem dni postoju w portach polskich; wysokość dodatku ustala jednostka badawczo-rozwojowa organizująca badania,
2)
bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie na czas zaokrętowania na statku.
§  17.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe dyrektor jednostki tworzy samodzielnie w odpowiedniej relacji do funduszu wynagrodzeń zasadniczych fundusz premiowy, przeznaczony na premie dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 3.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zakładów badawczo-rozwojowych, o których mowa w § 1 ust. 2. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, premiowani są według zasad obowiązujących w tych jednostkach.
3.
Zasady podziału funduszu premiowego i zasady przyznawania indywidualnych premii, o których mowa w ust. 1, ustalają zakładowe regulaminy premiowania zatwierdzone przez dyrektora jednostki, po zaopiniowaniu przez radę załogi i w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W zasadach tych należy przewidzieć ustalanie premii zespołowych, w razie powoływania przez dyrektora jednostki zespołów pracowniczych do szybszego rozwiązywania określonych zadań badawczo-rozwojowych.
4.
Wysokość indywidualnej premii dla dyrektora jednostki ustala organ sprawujący nad nią nadzór, a dla pozostałych pracowników - dyrektor jednostki.

Przepisy wspólne i końcowe.

§  18.
1.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednostki ustala organ sprawujący nadzór nad jednostką.
2.
Zaszeregowania pracowników według kategorii wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dokonuje dyrektor jednostki.
§  19.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przyznaje się składniki wynagrodzenia przewidziane w rozporządzeniu w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  20. 15
(skreślony).
§  21. 16
Organy sprawujące nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń mogą uzupełniać tabele stanowiące załączniki nr 5, 6 i 8 do rozporządzenia nowymi lub równorzędnymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kwalifikacje, kategorie wynagrodzenia zasadniczego i kategorie dodatku funkcyjnego.
§  22.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 49, poz. 301) - w zakresie unormowanym przepisem § 2 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jednostek badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy,
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 145, z 1983 r. Nr 62, poz. 284 i Nr 73, poz. 322 oraz z 1985 r. Nr 27, poz. 116) - w części dotyczącej pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 1986 r., z tym że stawki wynagrodzeń zasadniczych określone w tabeli II załączników nr 1 i 3 do rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 października 1986 r.; do tego czasu stosuje się stawki określone w tabeli I tych załączników.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  17 TABELE STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Lp.StanowiskoMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
Tabela ITabela II
1a) Profesor zwyczajny19.000 - 23.50030.500 - 34.000
b) Profesor nadzwyczajny, profesor

kontraktowy

18.000 - 22.50025.000 - 29.000
2Docent, docent kontraktowy16.000 - 21.00021.000 - 24.000
3Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany15.000 - 19.00019.000 - 21.000
4Adiunkt17.000 - 20.000
5Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany12.500 - 18.00017.000 - 19.000
6Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej11.500 - 14.00014.000 - 16.000
7Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowej11.000 - 14.00013.500 - 15.500
8Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej9.500 - 12.00011.500 - 13.500
9Asystent stażysta9.000 - 10.00010.000 - 11.500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH

Lp.StanowiskoMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1Główny specjalista badawczo-techniczny18.500 - 23.000
2Starszy specjalista badawczo-techniczny16.500 - 21.000
3Specjalista badawczo-techniczny15.000 - 20.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELE STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
Tabela ITabela II
1 5.600 - 7.000 6.000 - 7.500
2 5.700 - 7.500 6.500 - 8.000
3 5.900 - 8.000 7.000 - 8.500
4 6.200 - 8.500 7.500 - 9.000
5 6.500 - 9.000 8.000 - 9.500
6 6.800 - 9.500 8.500 - 10.000
7 7.200 - 10.000 9.000 - 10.500
8 7.600 - 10.500 9.500 - 11.000
9 8.000 - 11.00010.000 - 11.500
10 8.400 - 11.50010.500 - 12.000
11 8.800 - 12.00011.000 - 13.000
12 9.200 - 12.50011.500 - 14.000
13 9.600 - 13.00012.000 - 15.000
1410.000 - 14.00013.000 - 16.000
1510.400 - 15.00014.000 - 17.000
1610.800 - 16.00015.000 - 18.000
1711.200 - 17.00016.000 - 19.000
1811.600 - 18.00017.000 - 20.000
1912.100 - 19.00018.000 - 21.000
2012 500 - 19.50019.000 - 22.000
2113.000 - 20.00020.000 - 23.000
2213.500 - 21.00021.000 - 24.000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowaniaStawka płacy zasadniczej w zł za godzinę
I50 - 70
II52 - 75
III55 - 80
IV58 - 85
V60 - 90
VI62 - 95
VII65 - 100
VIII68 - 105
IX70 - 110
X72 - 120
XI75 - 130

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  18 TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Lp.StanowiskoWymagane wykształcenieKategoria zaszeregowania
1234
1I. Pracownicy inżynieryjno-techniczni i

administracyjno-ekonomiczni

wyższeXVI-XVIII
Dyrektor nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego
2Zastępca dyrektora, główny księgowy będący zastępcą dyrektora

Naczelny inżynier Kierownik oddziału zamiejscowego

wyższeXIV-XVII
3Główny księgowywyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjneXIII-XVI
4Radca prawnyokreślone ustawą o radcach prawnychXIII-XVI
5Kierownik komórki organizacyjnej (wydziału, zakładu, działu, ośrodka inte itp.) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy i prowadzącej prace badawczo-rozwojowe

Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego

Główny specjalista

wyższeXIII-XVI
6Rzecznik patentowy kierujący zespołem rzeczników patentowych lub zatrudniony na jednoosobowym stanowiskuokreślone w przepisach o rzecznikach patentowychXIII-XVI
7Rzecznik patentowyjak wyżejXII-XV
Starszy specjalistawyższe
8Kierownik komórki organizacyjnej podległej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy i nie prowadzącej prac badawczo-rozwojowych Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa pod lp. 5wyższeXI-XV
9Specjalista, starszy dokumentalista i inni równorzędniwyższeXI-XIV
10Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa pod lp. 8wyższe lub średnie odpowiedniej specjalnościX-XIV
11Kierownik robót, kierownik zmianywyższeXI-XIV
Starszy mistrzśrednieX-XIII
12Mistrz (majster)wyższeX-XIII
średnieVIII-XI
13Kierownik komórki organizacyjnej nie podlegającej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy (np. kierownik sekcji, pracowni, archiwum, kancelarii, magazynu)wyższeX-XIII
średnieIX-XI
14Stanowiska technicznych wykonawców: technolog, konstruktor, mechanik, matematyk, fizyk, ekonomista, dokumentalista, projektant i inni równorzędniwyższeX-XII
średnieVIII-X
15Starszy referent: techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy itp.

Magazynier, kasjer, sekretarka

średnieVII-IX
16Referent: techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy itp.średnieV-VII
17Starsza maszynistkaśrednieVIII-IX
18MaszynistkaVI-VIII
19TelefonistkaIV-VII
20StażystawyższeVII-IX
średnie, zasadnicze zawodoweV-VII
II. Pracownicy obsługiśrednie zawodowe, zasadnicze zawodoweVIII-X
21Konserwator maszyn i urządzeń
22Rzemieślnik: elektryk, elektromonter, ślusarz, stolarz itp.średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzieVII-IX
Palacz c.o.podstawowe
23Pomoc rzemieślnika, pracownik gospodarczy i administracyjno-gospodarczy-V-VII
24Operator urządzeń powielających i jego pomocnik-V-VIII
25Portier, dozorca, dźwigowy, sprzątaczka itp.-III-VI
26Goniec-II-V

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TABELA ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Lp.Wymagane kwalifikacje, stanowiskoKategoria zaszeregowania
1Robotnicy bez przygotowania zawodowego oraz portier, dozorca, strażnikI-II
2Robotnicy przyuczeni, mający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym oraz starszy portier, starszy dozorca, starszy strażnikII-III
3Robotnicy wykwalifikowani, mający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnieIV-V
4Robotnicy mający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonymVI-VII
5Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, wykonujący samodzielnie trudne i precyzyjne prace lub robotnicy mający kwalifikacje wymagane zgodnie z branżowymi taryfikatorami kwalifikacyjnymi od robotników zaszeregowanych odpowiednio do VIII i IX kategoriiVIII-IX
6Robotnicy mający kwalifikacje wymagane od robotników dla zaszeregowania do IX kategorii, zatrudnieni przy pracach o dużej złożoności lub wykonujący pracę w warunkach szczególnie trudnych albo szkodliwych dla zdrowiaX-XI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Kategoria dodatkuMiesięczna stawka dodatku w złotych
1 600 - 1.000
2 800 - 1.500
31.000 - 2.000
41.500 - 2.500
52.000 - 3.000
62.500 - 4.000
73.000 - 5.000
83.500 - 6.000
94.000 - 7.000
105.000 - 8.000
116.000 - 9.000

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  19 TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW: NAUKOWYCH, BADAWCZO-TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH I ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Lp.Stanowisko - funkcjaKategoria dodatku funkcyjnego
1Dyrektor8 - 11
2Zastępca dyrektora7 - 10
Sekretarz naukowy
Naczelny inżynier
Główny księgowy
Kierownik oddziału zamiejscowego
Kierownik samodzielnego zakładu
Kierownik zakładu samodzielnie sporządzającego bilans
Kierownik biblioteki
3Kierownik zakładu6 - 9
Kierownik zespołu badawczego
Kierownik laboratorium środowiskowego, naukowego
Zastępca kierownika samodzielnego zakładu naukowego (biblioteki)
Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego - zakładu samodzielnie sporządzającego bilans
Kierownik komórki podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane z bezpośrednią działalnością badawczo-rozwojową
4Kierownik samodzielnej pracowni5 - 8
Kierownik studium doktoranckiego
5Zastępca głównego księgowego2 - 7
Zastępca kierownika wymienionego pod lp. 3
Kierownik pracowni, laboratorium
Kierownik działu bibliotecznego
Kierownik grupy problemowej
Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych, z wyłączeniem komórek wymienionych pod lp. 8
Kierownik zmiany
Kierownik robót
Starszy mistrz
6Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wymienionej pod lp. 4 i 51 - 6
Mistrz
7Kierownik sekcji1 - 4
8Kierownik kancelarii1 - 2
Kierownik archiwum
Kierownik magazynu
Kierownik centrali telefonicznej
Uwagi:

1) Kategorię dodatku funkcyjnego przyznaje dyrektor z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

a) wielkości zatrudnienia w kierowanej komórce lub zespole komórek,

b) trudności, złożoności i zakresu prowadzonych zagadnień w kierowanej komórce lub zespole komórek.

2) Szczegółowe kryteria dla określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk kierowniczych ustala dyrektor jednostki.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  20 TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

(przy wartości pkt 215 zł - z odchyleniem 5-7%)
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego
1a) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora zwyczajnego

XX-XXII91.000-115.000
b) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego; profesor

kontraktowy

XIX-XXI83.000-108.000
2Docent, docent kontraktowyXVI-XIX70.000-90.000
3Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowanyXV-XVIII65.000-82.000
4AdiunktXIII-XVII58.000-76.000
5Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowanyXII-XV54.000-69.000
6Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowejXI-XIV50.000-64.000
7Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowejX-XIII46.000-61.000
8Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowejVIII-XI40.000-53.000
9Asystent stażystaVII-X37.000-47.000

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  21 TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH

(przy wartości pkt 215 zł - z odchyleniem 5-7%)
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł
1Główny specjalista badawczo-technicznyXV-XVII65.000-76.000
2Starszy specjalista badawczo-technicznyXIII-XVI58.000-73.000
3Specjalista badawczo-technicznyXII-XV54.000-69.000

ZAŁĄCZNIK Nr  11

  22 TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
I22.000
II23.000-25.000
III26.000-28.000
IV29.000-31.000
V32.000-34.000
VI35.000-36.000
VII37.000-39.000
VIII40.000-42.000
IX43.000-45.000
X46.000-49.000
XI50.000-53.000
XII54.000-57.000
XIII58.000-61.000
XIV62.000-64.000
XV65.000-69.000
XVI70.000-73.000
XVII74.000-77.000
XVIII78.000-82.000

ZAŁĄCZNIK Nr  12

  23 TABELA STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowaniaGodzinowa stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł
I170-190
II190-210
III210-230
IV230-250
V250-270
VI270-290
VII290-310
VIII310-330
IX330-350
X350-370
XI370-390

ZAŁĄCZNIK Nr  13

  24 TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Kategoria dodatkuProcent najniższego wynagrodzenia*)

(kwotę dodatku zaokrągla się do 100 zł w górę)

115-25
220-35
325-45
430-60
535-70
645-90
7 60-105
8 70-130
9 80-155
10 90-175
11100-200
*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się obowiązujące w danym roku najniższe wynagrodzenie pracowników uspołecznionych zakładów pracy, określone przez Radę Ministrów na podstawie Kodeksu pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

  25 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Dodatek za znajomość języków obcych, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

2. Dodatek przyznaje dyrektor jednostki w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie przed resortową komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia szkoły wyższej lub szkoły średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.

5. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek może być przyznany od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

9. Prawo do otrzymywania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał negatywną ocenę z ponownie składanego egzaminu.

1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 4 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
7 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
8 § 8 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
9 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
10 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
11 § 9 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
12 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
14 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
15 § 20 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
16 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
17 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
18 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

19 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
20 Załącznik nr 9:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

21 Załącznik nr 10:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

22 Załącznik nr 11:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

23 Załącznik nr 12:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

24 Załącznik nr 13:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

25 Załącznik nr 14 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.