Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.22.120

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 1989 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

Na podstawie art. 49 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1988 r. Nr 41, poz. 328 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 155 i z 1988 r. Nr 21, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załączniki nr 5 i 9-13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia,
2)
w § 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, może dokonywać zmian w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1a, odpowiednio do wzrostu wartości jednego punktu, ustalonego zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.";

3)
w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zaszeregowań stanowisk pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 5),";

4)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Promotorowi w przewodzie doktorskim przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

1) do 60% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał 4 lata lub krócej albo jeżeli przewód dotyczył obcokrajowca, niezależnie od czasu trwania przewodu,

2) do 45% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał dłużej niż 4 lata i nie dotyczył obcokrajowca.";

5)
§ 8 skreśla się;
6)
w § 9:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przyznanie dodatku kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.",

b)
w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "oraz wysokość dodatku" skreśla się,
c)
ust. 4 skreśla się;
7)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Pracownikom, z wyjątkiem pracowników naukowych i badawczo-technicznych, zatrudnionym na stanowiskach wymagających stałego posługiwania się językiem obcym, przysługuje dodatek w wysokości:

1) od 300 do 1.000 zł miesięcznie za znajomość jednego języka,

2) od 500 do 1.500 zł miesięcznie za znajomość każdego następnego języka.

2. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.";

8)
po załączniku nr 13 dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA ZASZEREGOWAŃ STANOWISK PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Lp.StanowiskoWymagane wykształcenieKategoria zaszeregowania
1234
1I. Pracownicy inżynieryjno-techniczni i

administracyjno-ekonomiczni

wyższeXVI-XVIII
Dyrektor nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego
2Zastępca dyrektora, główny księgowy będący zastępcą dyrektora

Naczelny inżynier Kierownik oddziału zamiejscowego

wyższeXIV-XVII
3Główny księgowywyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjneXIII-XVI
4Radca prawnyokreślone ustawą o radcach prawnychXIII-XVI
5Kierownik komórki organizacyjnej (wydziału, zakładu, działu, ośrodka inte itp.) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy i prowadzącej prace badawczo-rozwojowe

Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego

Główny specjalista

wyższeXIII-XVI
6Rzecznik patentowy kierujący zespołem rzeczników patentowych lub zatrudniony na jednoosobowym stanowiskuokreślone w przepisach o rzecznikach patentowychXIII-XVI
7Rzecznik patentowyjak wyżejXII-XV
Starszy specjalistawyższe
8Kierownik komórki organizacyjnej podległej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy i nie prowadzącej prac badawczo-rozwojowych Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa pod lp. 5wyższeXI-XV
9Specjalista, starszy dokumentalista i inni równorzędniwyższeXI-XIV
10Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa pod lp. 8wyższe lub średnie odpowiedniej specjalnościX-XIV
11Kierownik robót, kierownik zmianywyższeXI-XIV
Starszy mistrzśrednieX-XIII
12Mistrz (majster)wyższeX-XIII
średnieVIII-XI
13Kierownik komórki organizacyjnej nie podlegającej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy (np. kierownik sekcji, pracowni, archiwum, kancelarii, magazynu)wyższeX-XIII
średnieIX-XI
14Stanowiska technicznych wykonawców: technolog, konstruktor, mechanik, matematyk, fizyk, ekonomista, dokumentalista, projektant i inni równorzędniwyższeX-XII
średnieVIII-X
15Starszy referent: techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy itp.

Magazynier, kasjer, sekretarka

średnieVII-IX
16Referent: techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy itp.średnieV-VII
17Starsza maszynistkaśrednieVIII-IX
18MaszynistkaVI-VIII
19TelefonistkaIV-VII
20StażystawyższeVII-IX
średnie, zasadnicze zawodoweV-VII
II. Pracownicy obsługiśrednie zawodowe, zasadnicze zawodoweVIII-X
21Konserwator maszyn i urządzeń
22Rzemieślnik: elektryk, elektromonter, ślusarz, stolarz itp.średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzieVII-IX
Palacz c.o.podstawowe
23Pomoc rzemieślnika, pracownik gospodarczy i administracyjno-gospodarczy-V-VII
24Operator urządzeń powielających i jego pomocnik-V-VIII
25Portier, dozorca, dźwigowy, sprzątaczka itp.-III-VI
26Goniec-II-V

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

(przy wartości pkt 215 zł - z odchyleniem 5-7%)
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego
1a) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora zwyczajnego

XX-XXII91.000-115.000
b) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego; profesor

kontraktowy

XIX-XXI83.000-108.000
2Docent, docent kontraktowyXVI-XIX70.000-90.000
3Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowanyXV-XVIII65.000-82.000
4AdiunktXIII-XVII58.000-76.000
5Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowanyXII-XV54.000-69.000
6Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowejXI-XIV50.000-64.000
7Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowejX-XIII46.000-61.000
8Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowejVIII-XI40.000-53.000
9Asystent stażystaVII-X37.000-47.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH

(przy wartości pkt 215 zł - z odchyleniem 5-7%)
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł
1Główny specjalista badawczo-technicznyXV-XVII65.000-76.000
2Starszy specjalista badawczo-technicznyXIII-XVI58.000-73.000
3Specjalista badawczo-technicznyXII-XV54.000-69.000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
I22.000
II23.000-25.000
III26.000-28.000
IV29.000-31.000
V32.000-34.000
VI35.000-36.000
VII37.000-39.000
VIII40.000-42.000
IX43.000-45.000
X46.000-49.000
XI50.000-53.000
XII54.000-57.000
XIII58.000-61.000
XIV62.000-64.000
XV65.000-69.000
XVI70.000-73.000
XVII74.000-77.000
XVIII78.000-82.000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

TABELA STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowaniaGodzinowa stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł
I170-190
II190-210
III210-230
IV230-250
V250-270
VI270-290
VII290-310
VIII310-330
IX330-350
X350-370
XI370-390

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Kategoria dodatkuProcent najniższego wynagrodzenia*)

(kwotę dodatku zaokrągla się do 100 zł w górę)

115-25
220-35
325-45
430-60
535-70
645-90
7 60-105
8 70-130
9 80-155
10 90-175
11100-200
*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się obowiązujące w danym roku najniższe wynagrodzenie pracowników uspołecznionych zakładów pracy, określone przez Radę Ministrów na podstawie Kodeksu pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

1. Dodatek za znajomość języków obcych, zwany dalej "dodatkiem", przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

2. Dodatek przyznaje dyrektor jednostki w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie przed resortową komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości języka obcego.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologicznego szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia szkoły wyższej lub szkoły średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.

5. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracowników, którzy złożyli egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek może być przyznany od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

9. Prawo do otrzymywania dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające otrzymywanie dodatku,

2) uzyskał negatywną ocenę z ponownie składanego egzaminu.