Wynagradzanie pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.25.145

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1976 r.
w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych. *

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) oraz art. 64 i 65 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89 i z 1974 r. Nr 50, poz. 319) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się z zastrzeżeniem § 2 do:
1)
pracowników naukowo-badawczych,
2)
pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych,
3)
pracowników organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i obsługi,
4)
robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu,

zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych tworzonych na podstawie ustawy o instytutach naukowo-badawczych oraz w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, z wyjątkiem następujących placówek Polskiej Akademii Nauk: bibliotek, archiwów i muzeów stanowiących samodzielne jednostki organizacyjne.

1.
Rozporządzenia z zastrzeżeniem ust. 3 nie stosuje się do pracowników wynagradzanych według odrębnych zasad, w szczególności do:
1)
zatrudnionych w halach maszyn,
2)
funkcjonariuszy pożarnictwa,
3)
straży przemysłowej,
4)
wyodrębnionych placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych,
5)
transportu samochodowego,

oraz do pracowników, o których mowa w ust. 2.

2.
Do pracowników instytutów zaliczonych do niżej wymienionych grup stosuje się następujące zasady:
1)
do bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej oraz do pracowników służby bibliotecznej - zasady wynagradzania określone na podstawie przepisów ustalających wynagrodzenie dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w placówkach upowszechniania kultury,
2)
do pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w działach klinicznych instytutów medycznych - zasady wynagradzania obowiązujące te kategorie pracowników w zakładach społecznych służby zdrowia,
3)
do pracowników redakcyjnych i redakcyjno-technicznych zatrudnionych w działalności wydawniczej prowadzonej na podstawie wymaganych uprawnień - zasady wynagradzania obowiązujące w państwowych przedsiębiorstwach wydawniczych w zakresie ustalonym przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Kultury i Sztuki,
4)
do dozorców domów mieszkalnych - zasady wynagradzania określone dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zarządzających budynkami mieszkalnymi resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska,
5)
do pracowników zatrudnionych w wydzielonych komórkach organizacyjnych, których przedmiotem działalności jest organizacja, projektowanie i zastosowanie systemów technicznych informatyki - zasady wynagradzania określone na podstawie przepisów ustalających wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych informatyki,
6)
dla robotników zatrudnionych w wyodrębnionych organizacyjnie komórkach poligraficznych, zatrudniających co najmniej 10 robotników - zasady wynagradzania obowiązujące w przemyśle poligraficznym w zakresie ustalonym przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,
7)
do pracowników zatrudnionych w Studium Języków Obcych Polskiej Akademii Nauk - stosuje się odpowiednio zasady wynagradzania obowiązujące w szkołach wyższych lub w instytutach, przy uwzględnieniu charakteru pracy poszczególnych grup pracowników; szczegółowe zasady wynagradzania tych pracowników określi Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
3.
Do pracowników wymienionych:
1)
w ust. 1 pkt 1 mają zastosowanie przepisy § 18, 22, 24, 26, 27, 28 i 29,
2)
w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2 mają zastosowanie przepisy § 24, 27, 28 i 29,
3)
w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 4 mają zastosowanie przepisy § 24, 26, 27, 28 i 29,
4)
w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie przepisy § 18, 24, 26, 27, 28 i 29,
5)
w ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 2 pkt 3, 5 i 6 mają zastosowanie przepisy § 22, 24, 26, 27, 28 i 29.
1.
Rozporządzenie z zastrzeżeniem ust. 2 stosuje się do pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych niż wymienione w § 1 jednostkach organizacyjnych prowadzących lub koordynujących prace naukowo-badawcze, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowo-badawczy zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41), oraz do pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych za zgodą Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w innych niż wymienione w § 1 jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 16, 24, 26 i 27.
3.
Jeżeli przepisy obowiązujące w zakładzie pracy zatrudniającym pracowników, o których mowa w ust. 1, przewidują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych i administracyjno-biurowych, nagrody jubileuszowe lub inne nagrody oraz odprawy emerytalne - przepisy te stosuje się do tych pracowników.
Pracownicy, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1, zwani są dalej "pracownikami", a jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1, zwane są dalej "instytutami".
1.
Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i zarządem głównym właściwego związku zawodowego może odpowiednio zastosować do robotników oraz pracowników wymienionych w § 1 pkt 2 zasady wynagradzania określone w układach zbiorowych pracy lub w innych przepisach branżowych.
2. 1
Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń oraz zarządem głównym właściwego związku zawodowego może zastosować przepisy rozporządzenia do pracowników zakładów doświadczalnych działających przy instytutach.
1.
Ustala się tabele:
-
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
-
stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
-
zaszeregowania oraz dodatków specjalnych dla pracowników naukowo-badawczych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
-
dodatków funkcyjnych dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
-
stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania oraz dodatków specjalnych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych oraz pracowników organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i obsługi, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
-
dodatków funkcyjnych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych oraz pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych na stanowiskach kierowniczych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia,
-
stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia,
-
zaszeregowania robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2.
Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i zarządem głównym właściwego związku zawodowego może uzupełniać tabele ustalone w załącznikach nr 4-6 nowymi lub równorzędnymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kwalifikacje i zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i do kategorii dodatku funkcyjnego oraz wysokość dodatku specjalnego.
Upoważnia się Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do dokonywania, na wniosek właściwego ministra, nie wcześniej jednak niż w 1977 r., zmian w wysokościach stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych w ramach funduszu płac pozostającego w dyspozycji instytutu, jeżeli uzasadnione to będzie potrzebą dostosowywania tych stawek do stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych stosowanych w przemyśle przetwórczym.
1.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, korzystniejszy dla pracownika.
2.
Pracownik naukowo-badawczy powołany na czas określony na stanowisko kierownicze wymienione w tabeli stanowiącej załącznik w 4 do rozporządzenia traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu, na który został powołany, a w razie wcześniejszego odwołania z tego stanowiska - zachowuje prawo do dodatku do końca okresu, na jaki został powołany, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Pracownik powołany na stanowisko kierownicze na czas nie określony w razie odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego przez okres 3 miesięcy.
(skreślony).
Kategorie zaszeregowania dla profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych i docentów ustala w granicach określonych w załączniku nr 3 właściwy minister na wniosek dyrektora instytutu.
1.
Pracownik może być przeszeregowany w ramach kategorii zaszeregowania przewidzianych dla zajmowanego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok i o jedną kategorię zaszeregowania, w terminach przeszeregowania, to jest 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Jeden z terminów wymienionych w ust. 1 może być zastąpiony innym dniem przeszeregowania przyjętym w branży, na której rzecz pracuje dany instytut (np. Dzień Górnika, Hutnika, Energetyka, Chemika).
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków awansowania pracownika na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego lub rozszerzenia zakresu powierzonych pracownikowi czynności oraz ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym lub wstępnym.
4.
Pracownicy, z wyjątkiem pracowników naukowo-badawczych, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mają kwalifikacji w zakresie wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku, mogą być zwolnieni przez dyrektora instytutu od posiadania tego wykształcenia:
1)
na określony czas, jeżeli zobowiążą się do uzupełnienia wykształcenia w określonym terminie,
2)
całkowicie, jeżeli mają wieloletni staż pracy i ukończyli 45 rok życia albo nie mogą podjąć nauki ze względu na stan zdrowia lub inne warunki osobiste lub rodzinne.

Zwolnienia te mogą być udzielane wyłącznie pracownikom, którzy wywiązują się należycie z powierzonych im obowiązków służbowych, natomiast nie mogą być udzielane pracownikom, których wymagania kwalifikacyjne określają przepisy szczególne.

5.
Pracownicy zwolnieni od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia mogą być przeszeregowani do wyższych kategorii osobistego zaszeregowania, przewidzianych dla zajmowanego stanowiska. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na wyższe stanowiska.
6.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 4, zachowują moc w razie przejścia pracownika do pracy na takie samo lub niższe stanowisko w innym instytucie, w wyniku porozumienia zainteresowanych instytutów albo zalecenia jednostek nadrzędnych.
1. 3
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe, pozostających w dyspozycji instytutu - dyrektor instytutu tworzy fundusz premiowy przeznaczony na premie dla pracowników, o których mowa w § 1 i 3, naliczany od kwoty wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników.
2. 4
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługują premie za terminowe i należyte pod względem jakości wykonanie zadań, przyznawane zgodnie z zasadami ustalonymi w wytycznych, o których mowa w ust. 9.
3. 5
(skreślony).
4. 6
(skreślony).
5. 7
(skreślony).
6. 8
(skreślony).
7. 9
(skreślony).
8. 10
Wysokość indywidualnej premii ustala dla dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego kierownik jednostki nadrzędnej, a dla pozostałych pracowników dyrektor instytutu.
9. 11
Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk określi w wytycznych zasady premiowania.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1.
Brygadziście, kierującemu pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób łącznie z brygadzistą i pracującemu wspólnie z pozostałymi członkami brygady, przysługuje dodatek w wysokości 5, 10 lub 15% płacy zasadniczej, wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2.
W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach - za zgodą jednostki nadrzędnej - może być przyznany dodatek brygadziście kierującemu pracą brygady złożonej z 3 lub 4 robotników łącznie z brygadzistą.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników płatnych miesięcznie ustala się następująco:
-
dla pracowników, których obowiązuje 46-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy - 1/200 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
-
dla pracowników, których obowiązuje 42-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy - 1/175 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Pracownikom instytutów przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych płatne miesięcznie w wysokości:
-
200 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości,
-
350 zł przy drugim stopniu szkodliwości,
-
500 zł miesięcznie przy trzecim stopniu szkodliwości.
2.
Wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku określonego w ust. 1, z oznaczeniem ich stopnia szkodliwości oraz szczegółowe zasady wypłaty dodatków określa Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych.
3.
Upoważnia się właściwego ministra w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z zarządem głównym właściwego związku zawodowego do ustalenia wysokości i zasad wypłacania dodatków za prace wykonywane w warunkach szczególnego narażenia na promieniowanie jonizujące, w polach elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości oraz polach ultradźwiękowych.
1.
Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
2.
Za czas dyżuru pełnionego w komórce organizacyjnej, do której zadań należy zapewnienie chorym hospitalizowanym opieki całodobowej, przysługuje wynagrodzenie na zasadach obowiązujących w służbie zdrowia.
1.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek nocny w wysokości 15% godzinowej stawki płacy zasadniczej, wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w porze nocnej wynika z harmonogramu; nie przysługuje natomiast za pracę wykonywaną w nocy sporadycznie (poza normalnym czasem pracy), za którą nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie.
(skreślony).
1. 13
Pracownikowi naukowo-badawczemu będącemu promotorem w przewodzie doktorskim przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł po zakończeniu przewodu.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do emerytowanych pracowników naukowo-badawczych.
3.
Wypłaty wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 dokonuje instytut, w którym prowadzony jest przewód doktorski.
4.
Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu.
5. 14
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wliczane do kwoty dochodów, której przekroczenie powoduje zawieszenie emerytury lub renty.
Pracownikom instytutów zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane jest stałe posługiwanie się językami obcymi, z wyjątkiem pracowników naukowo-badawczych, przysługuje miesięczny dodatek za znajomość języków obcych według zasad i w wysokości określonych odrębnymi przepisami.
 
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy, wzrastający o 1% w każdym następnym roku - do 20% po dwudziestu latach pracy.
2.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia, z wyłączeniem okresów zatrudnienia w zakładach pracy, w których umowa o pracę:
1)
wygasła wskutek porzucenia pracy przez pracownika,
2)
została rozwiązana przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
3)
została rozwiązana przez pracownika za wypowiedzeniem.
3.
Dyrektor instytutu może w uzasadnionych wypadkach zaliczyć do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat okres zatrudnienia w zakładzie, w którym umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika za wypowiedzeniem.
4.
Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat zalicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
(skreślony).
(skreślony).
Wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac pracownikom objętym rozporządzeniem wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
1.
Pracownikom instytutu przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:

za 25 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,

za 35 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

za 40 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

2.
Zasady ustalania okresów i ciągłości pracy wymaganych do nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz zasady ich obliczania i wypłaty określają odrębne przepisy.
1. 18
Pracownik instytutu, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, ma prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres zatrudnienia w instytucie wynosi ponad 10 lat.
2.
W razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z pracownikiem, który był zatrudniony w dwóch lub więcej zakładach pracy, przysługuje mu odprawa, o której mowa w ust. 1, tylko jeden raz i w jednym zakładzie pracy. Jeżeli pracownik, który otrzymał już raz odprawę, nabywa ponownie do niej uprawnienie, przysługuje mu tylko różnica pomiędzy wysokością aktualnie przysługującej mu odprawy a wysokością poprzednio otrzymanej.
3. 19
(skreślony).
4.
Wypłaty odpraw, o których mowa w ust. 1, obciążają osobowy fundusz płac.
Pracownicy instytutów zachowują prawo do dodatków za wysługę lat oraz innych świadczeń wynikających z przywilejów szczególnych określonych dla danej branży odrębnymi przepisami.
W razie zbiegu uprawnień do:
-
dodatku za wysługę lat wynikającego ze szczególnych przywilejów, o których mowa w § 28, oraz do dodatku za wysługę lat, o którym mowa w § 22, lub
-
nagrody jubileuszowej wynikającej ze szczególnych przywilejów, o których mowa w § 28, oraz do nagrody jubileuszowej, o której mowa w § 26,
pracownikowi wypłaca się tylko jeden, korzystniejszy dodatek za wysługę lat lub jedną, korzystniejszą nagrodę jubileuszową.
Pracownicy instytutu mogą otrzymywać nagrody za realizację prac badawczych i wdrożeniowych z funduszu efektów wdrożeniowych i funduszu nagród wdrożeniowych oraz inne nagrody wypłacane poza funduszem płac. Zasady tworzenia tych funduszów oraz wypłaty z nich nagród regulują odrębne przepisy.
Pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługują:
-
przejściowy dodatek, o którym mowa w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących,
-
dodatki, o których mowa w § 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie podwyżki najniższych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 26, poz. 154).
Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali szczegółowe zasady stosowania tabel określonych w załącznikach nr 4-7 oraz tworzenia stanowisk pracy, przyznawania dodatków funkcyjnych i dodatków dla brygadzistów.
Przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom urzędów centralnych sprawującym nadzór nad instytutami oraz Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk.
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego może zastosować zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu do pracowników oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nie będących placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
Do pracowników objętych niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się § 2, 3, 4, 5 i 8 uchwały nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 438 z późniejszymi zmianami).
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225, z 1965 r. Nr 30, poz. 198, z 1967 r. Nr 28, poz. 132, z 1972 r. Nr 16, poz. 115 i Nr 55, poz. 371, z 1973 r. Nr 36, poz. 213 i z 1974 r. Nr 47, poz. 289),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 54, poz. 310, z 1970 r. Nr 30, poz. 249 oraz z 1971 r. Nr 25, poz. 233),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych, pracowników administracyjnych, robotników i innych pracowników fizycznych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 229).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1976 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  21 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1 5.600- 7.000
2 5.700- 7.500
3 5.900- 8.000
4 6.200- 8.500
5 6.500- 9.000
6 6.800- 9.500
7 7.200-10.000
8 7.600-10.500
9 8.000-11.000
10 8.400-11.500
11 8.800-12.000
12 9.200-12.500
13 9.600-13.000
14 10.000-14.000
15 10.400-15.000
16 10.800-16.000
17 11.200-17.000
18 11.600-18.000
19 12.100-19.000
20 12.600-21.000
21 13.500-22.500
22 14.000-23.500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  22 TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Kategoria dodatkuMiesięczna stawka dodatku
1 500- 800
2 600-1.200
3 700-1.600
4 800-2.000
5 1.000-2.500
6 1.200-3.000
7 1.500-3.500
8 1.800-4.000
9 2.100-4.500
10 2.500-5.000
11 3.000-7.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela zaszeregowań oraz dodatków specjalnych dla pracowników naukowo-badawczych

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaKwota dodatku specjalnego w zł od-do miesięcznie
1Profesor zwyczajny19-22600-2.300
2Profesor nadzwyczajny18-21600-2.300
3Docent16-20450-2.300
4Adiunkt12-18300-1.800
5Starszy asystent9-14200-1.300
6Asystent6-11200-1.000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Tabela dodatków funkcyjnych dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Lp.Stanowisko - funkcjaKategoria dodatku funkcyjnego
1Dyrektor

(instytutu, centrum)

8-11
2Zastępca dyrektora

(instytutu, centrum),

7-10
Sekretarz naukowy instytutu,
Kierownik oddziału zamiejscowego

(instytutu, centrum),

Kierownik samodzielnego zakładu Polskiej Akademii Nauk
3Kierownik zakładu, kierownik kliniki,6-9
Kierownik zespołu badawczego,
Kierownik laboratorium środowiskowego
Zastępca kierownika samodzielnego zakładu Polskiej Akademii Nauk
4Kierownik samodzielnej pracowni,5-8
Kierownik studium doktoranckiego
5Kierownik pracowni, laboratorium,2-7
Kierownik grupy problemowej
6Kierownik sekcji1-4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  23 Tabela stanowisk, kwalifikacji, zaszeregowań oraz dodatków specjalnych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych oraz pracowników organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i obsługi

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeKategoria zaszeregowaniaKwota dodatku specjalnego w zł od-do miesięcznie
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1I. Pracownicy inżynieryjno-

techniczni i inni równorzędni

oraz organizacyjno-

ekonomiczni i administracyjni

wyższe odpowiedniej specjalności8 lat, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym15-19450-2.000
Zastępca dyrektora*), naczelny inżynier, zastępca kierownika zamiejscowego oddziału instytutu
2Główny księgowy w instytucie nie będącym jednostką budżetowąwyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne8 lat15-19450-2.000
3Główny specjalista**)wyższe odpowiedniej specjalności7 lat pracy, w tym 4 lata w danej specjalności i 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym14-19400-1.900
4Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością naukowo-badawczą, jego zastępca, starszy specjalista w tej komórcewyższe odpowiedniej specjalności7 lat pracy, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym12-18350-1.800
5Rzecznik patentowy kierujący zespołem rzeczników patentowych lub zatrudniony na jednoosobowym stanowisku***)kwalifikacje określone w przepisach o rzecznikach patentowych11-18300-1.700
6(skreślona)
7Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, kierownik działu technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowniczych lub równorzędnego, główny księgowy w jednostce budżetowej, kierownik ośrodka informacji naukowo-technicznejwyższe5 lat11-18300-1.700
8Specjalista w komórkach wymienionych pod lp. 4 i 7, starszy dokumentalistawyższe odpowiedniej specjalności5 lat11-17300-1.500
9Zastępca głównego księgowegowyższe ekonomiczne, prawnicze administracyjne5 lat12-17300-1.400
średnie9 lat10-15300-1.300
10Radca prawnykwalifikacje określone w przepisach o obsłudze prawnej przedsiębiorstw państwowych11-17300-1.500
wyższe prawnicze4 lata11-16300-1.300
11Kierownik robót, starszy mistrz, kierownik zmianyśrednie techniczne6 lat pracy, w tym 2 lata w komórkach produkcyjnych9-15300-1.300
12Mistrz, majsterśrednie techniczne lub tytuł mistrza w zawodzie4 lata, w tym 2 lata w komórkach produkcyjnych8-14200-1.200
10 lat, w tym 4 na stanowiskach nadzorowanych
13Stanowiska pracy takie jak: matematyk, fizyk, chemik, socjolog, psycholog, ekonomista, referent prawny, mechanik, technolog, konstruktor i inne równorzędne, dokumentalistawyższe odpowiedniej specjalności2 lata9-14200-1.200
po wstępnym stażu pracy6-11200-1.000
14Stanowiska pracy takie jak: konstruktor, technolog****), mechanik, elektryk, energetyk, chemik i inni równorzędni, starszy technik dokumentalista średnie6 lat8-14200-1.200
15Kierownik działu administracyjnego i jego zastępca, kierownik sekcji technicznej, ekonomicznej, do spraw pracowniczych lub równorzędnej, samodzielny referent (np. samodzielny księgowy, planista, kosztowiec, rewident, inspektor bhp)wyższe2 lata7-14200-1.200
średnie6 lat
16Kierownik magazynuśrednie5 lat6-12200-1.000
17Starszy referent,

starszy księgowy,

starszy magazynier, kasjer, starszy laborant, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista

wyższepo wstępnym stażu pracy6-11100-950
średnie4 lata
18Kierownik kancelarii,

kierownik archiwum,

kierownik powielarni, kierownik sekcji w dziale administracyjnym i gospodarczym, teletypista, stenotypista

średnie4 lata5-10100-900
19Kierownik centrali telefonicznejśrednie1 rok5-9100-800
Referent, młodszy technik dokumentalista, kontysta, korektor, magazynier, laborant, kreślarz, księgowyśrednie zawodowe po wstępnym stażu pracy
średnie ogólne-
20Starsza maszynistka poza halą maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 300 uderzeń na minutę-4-8100-700
21Maszynistka poza halą maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę-4-7100-650
Telefonistkapodstawowe i umiejętność niezbędna do wykonywania czynności-
22Stażystawyższe-6-7100-650
średnie zawodowe-3-6100-550
23II. Pracownicy obsługi
Konserwator maszyn i urządzeńtechnikum zawodowe i umiejętność konserwacji odpowiednich urządzeń4 lata6-12-
24Starszy rzemieślniktechnikum zawodowe3 lata5-10-
zasadnicza szkoła zawodowa i umiejętność wykonywania prac złożonych lub tytuł mistrzowski w zawodzie5 lat
25 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, stolarz, ogrodnik, starszy powielaczowytechnikum zawodowepo wstępnym stażu pracy4-7-
zasadnicza szkoła zawodowa i umiejętność wykonywania prac podstawowych z zakresu danego zawodu, tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika w zawodzie-4-7-
Palacz centralnego ogrzewaniakurs dla palaczy c.o.-
Robotnik przy ciężkiej pracypodstawowe-
26Powielaczowypodstawowe-3-6-
27Pomoc powielaczowego, starszy dźwigowy, starszy woźny, robotnik przy pracy lekkiejpodstawowe-2-4-
28Szatniarz, dźwigowy, woźny, sprzątaczka w systemie czasowym, goniecpodstawowe-1-3-
*) Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych otrzymuje wynagrodzenie określone pod lp. 7.

**) Utworzenie stanowiska głównego specjalisty wymaga zgody jednostki nadrzędnej.

***) W jednostkach organizacyjnych, w których występują zwiększone i odpowiedzialne zadania w zakresie rozwoju wynalazczości i ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą, rzecznicy patentowi mający kwalifikacje określone pod lp. 3 i lp. 5 mogą być za zgodą kierownika jednostki nadrzędnej zaszeregowani jak główni specjaliści.

****) Konstruktor i technolog ze średnim wykształceniem mogą być po 7 latach pracy zaszeregowani o jedną kategorię wyżej, tj. do 15 kategorii zaszeregowania.

Uwagi do tabeli stanowiącej załącznik nr 5

1. Na stanowiskach wymagających specjalistycznych uprawnień lub specjalistycznego przeszkolenia, określonych odrębnymi przepisami, mogą być zatrudnione tylko te osoby, które odpowiadają tym wymaganiom, niezależnie od obowiązku posiadania kwalifikacji określonych w tabeli stanowisk.

2. Wymagany staż pracy od pracowników ze średnim wykształceniem ulega skróceniu o dwa lata dla absolwentów studiów policealnych zgodnych z kierunkiem zatrudnienia.

3. W uzasadnionych wypadkach pracownikom wykazującym się lepszymi niż przeciętne wynikami pracy dyrektor instytutu może skrócić staż pracy określony w tabeli, jednak nie więcej niż o 1/3 stażu. Zasada ta nie ma zastosowania do pracowników, dla których wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy.

4. Dokumentaliści służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej powinni mieć kwalifikacje w zakresie wykształcenia i stażu pracy określone w przepisach o zatrudnianiu ich w instytutach naukowo-badawczych i w Polskiej Akademii Nauk.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Tabela dodatków funkcyjnych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych oraz pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych na stanowiskach kierowniczych

Lp.StanowiskoKategoria dodatku funkcyjnego
1Zastępca dyrektora,7-10
Naczelny inżynier,
Główny księgowy
2Zastępca kierownika oddziału zamiejscowego (instytutu, centrum)6-9
3Kierownik komórki podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane z bezpośrednią działalnością naukowo-badawczą6-9
4Zastępca kierownika wymienionego pod lp. 3,2-7
Zastępca głównego księgowego,
Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych z wyłączeniem komórek wymienionych pod lp. 6,
Kierownik zmiany,
Kierownik robót,
Starszy mistrz
5Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wymienionej pod lp. 4,1-6
Mistrz
6Kierownik kancelarii,1-2
Kierownik archiwum,
Kierownik centrali telefonicznej

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  24 TABELA STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowaniaStawka płacy zasadniczej w złotych za godzinę
I32- 48
II33- 53
III34- 58
IV36- 63
V38- 68
VI40- 73
VII42- 78
VIII44- 83
IX46- 88
X48- 94
XI50-100
Uwaga:

Do kategorii X i XI mogą być zaszeregowani robotnicy posiadający kwalifikacje wymagane od robotników zaszeregowanych do IX kategorii, zatrudnieni przy pracach o dużej złożoności lub wykonujący pracę w warunkach szczególnie trudnych albo szkodliwych dla zdrowia.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Tabela zaszeregowania robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu do poszczególnych kategorii zaszeregowania

Lp.Wymagane kwalifikacje, stanowiskoKategoria zaszeregowania
1Robotnicy bez przygotowania zawodowego oraz portier, dozorca, strażnikI-II
2Robotnicy przyuczeni mający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym oraz starszy portier, starszy dozorca, starszy strażnikII-III
3Robotnicy wykwalifikowani mający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnieIV-V
4Robotnicy mający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonymVI-VII
5Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, wykonujący samodzielnie trudne i precyzyjne prace, lub robotnicy mający kwalifikacje wymagane zgodnie z branżowymi taryfikatorami kwalifikacyjnymi od robotników zaszeregowanych odpowiednio do VIII i IX kategoriiVIII-IX
* Z dniem 1 lipca 1986 r. nin. rozporządzenie traci moc w części dotyczącej pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z § 22 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Dz.U.86.31.155).
1 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
2 § 9 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
3 § 12 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. (Dz.U.83.62.284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1983 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1983 r. (Dz.U.83.73.322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

4 § 12 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. (Dz.U.83.62.284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1983 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

5 § 12 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1983 r. (Dz.U.83.62.284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1983 r.
6 § 12 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
7 § 12 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
8 § 12 ust. 6 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
9 § 12 ust. 7 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
10 § 12 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
11 § 12 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
12 § 19 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
13 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
14 § 20 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
15 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
16 § 23 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
17 § 24 skreślony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
18 § 27 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
19 § 27 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
20 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
21 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
22 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
23 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.
24 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 20 maja 1985 r. (Dz.U.85.27.116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r. w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia zmieniającego oraz w załączniku nr 5 do nin. rozporządzenia, z tym że w stosunku do pracowników wymienionych w załączniku nr 3 nin. rozporządzenia z dniem 1 października 1985 r. - zob. § 5 pkt 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.