Rozdział 4 - Przepisy wspólne i końcowe. - Zasady wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasady przyznawania oraz wysokość dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.31.155

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

Rozdział  4

Przepisy wspólne i końcowe.

§  18.
1.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednostki ustala organ sprawujący nadzór nad jednostką.
2.
Zaszeregowania pracowników według kategorii wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dokonuje dyrektor jednostki.
§  19.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przyznaje się składniki wynagrodzenia przewidziane w rozporządzeniu w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  20. 15
(skreślony).
§  21. 16
Organy sprawujące nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń mogą uzupełniać tabele stanowiące załączniki nr 5, 6 i 8 do rozporządzenia nowymi lub równorzędnymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kwalifikacje, kategorie wynagrodzenia zasadniczego i kategorie dodatku funkcyjnego.
§  22.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 49, poz. 301) - w zakresie unormowanym przepisem § 2 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jednostek badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy,
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 145, z 1983 r. Nr 62, poz. 284 i Nr 73, poz. 322 oraz z 1985 r. Nr 27, poz. 116) - w części dotyczącej pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 1986 r., z tym że stawki wynagrodzeń zasadniczych określone w tabeli II załączników nr 1 i 3 do rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 października 1986 r.; do tego czasu stosuje się stawki określone w tabeli I tych załączników.
15 § 20 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
16 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.