Rozdział 2 - Stanowiska, kwalifikacje i wynagrodzenia zasadnicze pracowników. - Zasady wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasady przyznawania oraz wysokość dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.31.155

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

Rozdział  2

Stanowiska, kwalifikacje i wynagrodzenia zasadnicze pracowników.

§  4. 3
 
1.
Ustala się tabele z zastrzeżeniem ust. 1a:
1)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych (załącznik nr 1),
2)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych (załącznik nr 2),
3)
stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 3),
4)
stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 4),
5) 4
zaszeregowań stanowisk pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 5),
6)
zaszeregowań i kwalifikacji robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 6).
1a.
Dla pracowników jednostek badawczo-rozwojowych będących jednostkami budżetowymi ustala się tabele:
1)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych (załącznik nr 9),
2)
stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych (załącznik nr 10),
3)
stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 11),
4)
stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 12).
1b. 5
Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, może dokonywać zmian w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1a, odpowiednio do wzrostu wartości jednego punktu, ustalonego zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.
2.
Upoważnia się zakłady pracy nie będące jednostkami sfery budżetowej do włączenia do stawek wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, dodatku z tytułu wzrostu cen, wypłacanego na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
3.
Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1a, obejmują dodatek z tytułu wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
1.
Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowiskach pracowników naukowych i pracowników badawczo-technicznych określają przepisy ustawy.
2.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, z wyjątkiem pracowników naukowych, mogą pozostawać na zajmowanych stanowiskach, jeżeli zajmowali je zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami lub na podstawie tych przepisów byli zwolnieni od posiadania wymaganych kwalifikacji. Pracownicy ci nie mogą być awansowani na stanowiska wyższe.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 4 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.