Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Zasady wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasady przyznawania oraz wysokość dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.31.155

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

Rozdział  1

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych:
1)
pracowników naukowych,
2)
pracowników badawczo-technicznych,
3)
pracowników inżynieryjno-technicznych,
4)
pracowników administracyjno-ekonomicznych,
5)
pracowników na stanowiskach robotniczych,
6)
pracowników obsługi i innych.
2.
Rozporządzenie ma zastosowanie także do pracowników naukowych i badawczo-technicznych w innych jednostkach organizacyjnych, prowadzących lub koordynujących prace naukowe, które uzyskały uprawnienie do zatrudnienia tych kategorii pracowników w trybie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170), zwanej dalej "ustawą", oraz do zakładów badawczo-rozwojowych działających jako organizacyjnie wyodrębnione jednostki przedsiębiorstwa wielozakładowego, na które zostały rozciągnięte przepisy rozdziałów 6-12 ustawy, w trybie określonym w art. 79 ust. 1 ustawy.
§  2.
1.
Rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, nie stosuje się do pracowników, o których mowa w ust. 2, wynagradzanych według odrębnych zasad.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy:
1)
uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn (Monitor Polski Nr 23, poz. 138) - w odniesieniu do pracowników hali maszyn,
2)
uchwały nr 211 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie wynagradzania funkcjonariuszy pożarnictwa (z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do funkcjonariuszy pożarnictwa,
3)
uchwały nr 113 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w straży przemysłowej (z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do pracowników straży przemysłowej,
4)
uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej (Monitor Polski Nr 9, poz. 66, z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do pracowników transportu samochodowego,
5)
regulujące zasady wynagradzania w zakładach społecznych służby zdrowia - w odniesieniu do pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych w działach klinicznych instytutów medycznych,
6)
uchwały nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury (Monitor Polski Nr 36, poz. 240) - w odniesieniu do bibliotekarzy oraz pracowników służby bibliotecznej.
3. 1
Do pracowników wymienionych w:
1)
ust. 2 pkt 1 mają zastosowanie przepisy § 12 ust. 2,
2)
(skreślony),
3)
ust. 2 pkt 3 mają zastosowanie przepisy § 12 ust. 1-3, § 17 ust. 1,
4)
ust. 2 pkt 4 mają zastosowanie przepisy § 17 ust. 1.
§  3.
Zakłady doświadczalne, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosowano inne przepisy o wynagradzaniu niż w jednostkach badawczo-rozwojowych, mogą stosować przepisy dotychczasowe lub za zgodą organu nadzorującego - przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  3a. 2
 
1.
Do jednostek badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy (Dz. U. Nr 8, poz. 44 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 10, poz. 74).
2.
W jednostkach badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi, stosujących zasady wartościowania pracy określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia.
1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.