Rozdział 3 - Dodatki do wynagrodzeń zasadniczych. - Zasady wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasady przyznawania oraz wysokość dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.31.155

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

Rozdział  3

Dodatki do wynagrodzeń zasadniczych.

§  6.
1. 6
Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabelach dodatków funkcyjnych:
1)
dla pracowników jednostek budżetowych (załącznik nr 13),
2)
dla pracowników pozostałych jednostek (załącznik nr 7).
2.
Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych dla pracowników naukowych, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i administracyjno-ekonomicznych (załącznik nr 8).
3.
Z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.
4.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Dodatek ten nie przysługuje również za okresy nieobecności w pracy, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia zasadniczego.
§  7.
1. 7
Promotorowi w przewodzie doktorskim przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
do 60% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał 4 lata lub krócej albo jeżeli przewód dotyczył obcokrajowca, niezależnie od czasu trwania przewodu,
2)
do 45% najwyższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał dłużej niż 4 lata i nie dotyczył obcokrajowca.
2.
Wypłaty wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 dokonuje jednostka badawczo-rozwojowa, w której jest prowadzony przewód doktorski.
§  8. 8
(skreślony).
§  9.
1.
Pracownikom badawczo-technicznym przysługują dodatki kwalifikacyjne.
2. 9
Przyznanie dodatku kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. 10
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej, opiniując na wniosek dyrektora przydatność kandydata na dane stanowisko. W postępowaniu rada naukowa bierze pod uwagę osiągnięcia zawodowe kandydata, odpowiednio udokumentowane dorobkiem badawczym i projektowym, osiągnięcia patentowe, organizacyjne, ekonomiczne i inne, staż pracy oraz znajomość języków obcych.
4. 11
(skreślony).
5. 12
Dodatek kwalifikacyjny jest przyznawany:
1)
głównemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej,
2)
starszemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej,
3)
specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości 70% stawki, o której mowa w pkt 2.
§  10.
1.
Brygadzistom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za kierowanie brygadą, obliczany od stawki wynagrodzenia zasadniczego, za czas efektywnie przepracowany.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1)
5% wynagrodzenia zasadniczego przy co najmniej 5-7 osób zatrudnionych w brygadzie,
2)
10% wynagrodzenia zasadniczego przy co najmniej 8-12 osób zatrudnionych w brygadzie,
3)
15% wynagrodzenia zasadniczego przy zatrudnieniu w brygadzie powyżej 12 osób.
§  11.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę, w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z przemnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin, przyznaje się dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  12.
1.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej na II i III zmianie, z zastrzeżeniem ust. 2, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:
1)
10% - na II zmianie,
2)
20% - na III zmianie

godzinowego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.

2.
Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości jak na III zmianie. Przy zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i za pracę w porze nocnej przysługuje jeden dodatek.
3.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za pracę wykonywaną sporadycznie.
4.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się w wysokości:
1)
1/178 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 42 godzin tygodniowo,
2)
1/170 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 40 godzin tygodniowo.
§  13.
1.
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
2.
Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach pracy przysługuje prawo do oddzielnego wynagrodzenia tylko za pracę wykonywaną na polecenie zwierzchnika:
1)
w niedzielę lub święto, jeżeli za pracę w tym dniu pracownik nie otrzymał innego dnia w tygodniu wolnego od pracy, albo
2)
poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli wykonanie tej pracy nie należało do obowiązków pracownika.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kierowników jednostek badawczo-rozwojowych, ich zastępców i głównych księgowych.
4.
Stanowiskami kierowniczymi w jednostkach badawczo-rozwojowych są stanowiska:
1)
dyrektora i jego zastępców,
2)
głównego księgowego i jego zastępców,
3)
kierowników komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej jednostki i ich zastępców (z wyłączeniem brygadzistów),
4)
starszych mistrzów i mistrzów, tylko w zakresie przejmowania i przekazywania zmiany.
5.
Stanowiskami samodzielnymi w jednostkach badawczo-rozwojowych są stanowiska:
1)
pracowników naukowych, począwszy od stanowiska adiunkta do stanowiska profesora zwyczajnego,
2)
pracowników badawczo-technicznych,
3)
głównych specjalistów,
4)
starszych radców prawnych i radców prawnych,
5)
rzeczników patentowych,
6)
innych pracowników, którym powierzono samodzielne wykonywanie wyodrębnionych zadań, podlegających bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy.
6.
Pracownikowi naukowo-badawczemu zobowiązanemu do pełnienia dyżuru w komórce organizacyjnej, do której zadań należy zapewnienie chorym hospitalizowanym opieki całodobowej, przysługuje za czas pełnienia dyżuru wynagrodzenie na zasadach obowiązujących w zakładach służby zdrowia.
§  14. 13
 
1.
Pracownikom, z wyjątkiem pracowników naukowych i badawczo-technicznych, zatrudnionym na stanowiskach wymagających stałego posługiwania się językiem obcym, przysługuje dodatek w wysokości:
1)
od 300 do 1.000 zł miesięcznie za znajomość jednego języka,
2)
od 500 do 1.500 zł miesięcznie za znajomość każdego następnego języka.
2.
Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§  15.
1.
Pracownikom przysługują dodatki za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. 14
Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, z oznaczeniem stopnia ich szkodliwości, oraz wysokość dodatków i szczegółowe zasady ich przyznawania określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§  16.
Pracownikom ekip pomiarowo-badawczych biorących udział w badaniach mórz i oceanów na statkach przysługuje:
1)
dodatek morski w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika za każdy dzień na statku będącym w morzu, z wyłączeniem dni postoju w portach polskich; wysokość dodatku ustala jednostka badawczo-rozwojowa organizująca badania,
2)
bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie na czas zaokrętowania na statku.
§  17.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe dyrektor jednostki tworzy samodzielnie w odpowiedniej relacji do funduszu wynagrodzeń zasadniczych fundusz premiowy, przeznaczony na premie dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 3.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zakładów badawczo-rozwojowych, o których mowa w § 1 ust. 2. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, premiowani są według zasad obowiązujących w tych jednostkach.
3.
Zasady podziału funduszu premiowego i zasady przyznawania indywidualnych premii, o których mowa w ust. 1, ustalają zakładowe regulaminy premiowania zatwierdzone przez dyrektora jednostki, po zaopiniowaniu przez radę załogi i w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W zasadach tych należy przewidzieć ustalanie premii zespołowych, w razie powoływania przez dyrektora jednostki zespołów pracowniczych do szybszego rozwiązywania określonych zadań badawczo-rozwojowych.
4.
Wysokość indywidualnej premii dla dyrektora jednostki ustala organ sprawujący nad nią nadzór, a dla pozostałych pracowników - dyrektor jednostki.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
7 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
8 § 8 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
9 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
10 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
11 § 9 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
12 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.22.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
14 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 maja 1988 r. (Dz.U.88.21.146) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.