Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.

Monitor Polski

M.P.1989.19.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 23 maja 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.

Na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 155, z 1988 r. Nr 21, poz. 146 i z 1989 r. Nr 22, poz. 120) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 3 kwietnia 1987 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace (Monitor Polski Nr 12, poz. 104 i z 1988 r. Nr 30, poz. 274) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wysokości:

1) 800 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) 1.200 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) 1.500 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości".

Zarządzenie wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.