Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.21.146

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

Na podstawie art. 49 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 w pkt 1, 3 i 4 wyrazy " i § 20" oraz pkt 2 skreśla się;
2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Do jednostek badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy (Dz. U. Nr 8, poz. 44 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 10, poz. 74).

2. W jednostkach badawczo-rozwojowych nie będących jednostkami budżetowymi, stosujących zasady wartościowania pracy określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 po wyrazach "Ustala się tabele" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dla pracowników jednostek badawczo-rozwojowych będących jednostkami budżetowymi ustala się tabele:

1) stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych (załącznik nr 9),

2) stanowisk i stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych (załącznik nr 10),

3) stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi (załącznik nr 11),

4) stawek płac zasadniczych robotników i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (załącznik nr 12).",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Upoważnia się zakłady pracy nie będące jednostkami sfery budżetowej do włączenia do stawek wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, dodatku z tytułu wzrostu cen, wypłacanego na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).",

d)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1a, obejmują dodatek z tytułu wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2.";

4)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabelach dodatków funkcyjnych:

1) dla pracowników jednostek budżetowych (załącznik nr 13),

2) dla pracowników pozostałych jednostek (załącznik nr 7).";

5)
w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dodatek kwalifikacyjny jest przyznawany:

1) głównemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej,

2) starszemu specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości przewidzianej w odrębnych przepisach dla inżyniera, który uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej,

3) specjaliście badawczo-technicznemu - w wysokości 70% stawki, o której mowa w pkt 2.";

6)
w § 15 w ust. 2 wyrazy "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
7)
§ 20 skreśla się;
8)
w § 21 wyrazy "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
9)
w załączniku nr 1 w rubryce "Stanowisko" lp. 4 otrzymuje brzmienie "Adiunkt" oraz w rubryce "Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych" w tabeli I liczby "12.500-18.000" i w tabeli II liczby "17.000-19.000" skreśla się;
10)
w załączniku nr 5:
a)
pod lp. 5 w rubryce "Stanowisko" skreśla się wyrazy "starszy radca prawny", a w rubryce "Kategoria zaszeregowania" liczby "13-17" skreśla się,
b)
w rubryce "Stanowisko" lp. 10 otrzymuje brzmienie: "Zastępca kierownika komórki i specjalista w komórkach organizacyjnych wymienionych pod lp. 6 i 9, starszy dokumentalista";
11)
w załączniku nr 8 pod lp. 6 w rubryce "Stanowisko - funkcja" po wyrazach "pod lp. 4" dodaje się wyrazy "i 5";
12)
po załączniku nr 8 dodaje się załączniki nr 9-13 w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1988 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Lp.StanowiskoMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1a) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora zwyczajnego

40.000–60.000
b) Profesor posiadający tytuł profesora

nadzwyczajnego, profesora

kontraktowego

35.000–53.000
2Docent, docent kontraktowy30.000–46.000
3Starszy kustosz dyplomowany, starszy

dokumentalista dyplomowany

27.000–42.000
4Adiunkt26.000–40.000
5Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany25.000–35.000
6Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej24.000–32.000
7Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowej 23.000–30.000
8Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej22.000–26.000
9Asystent stażysta17.500– 22.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADACZO-TECHNICZNYCH

Lp.StanowiskoMiesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1Główny specjalista badawczo-techniczny29.000–39.000
2Starszy specjalista badawczo-techniczny27.000–37.000
3Specjalista badawczo-techniczny26.000–35.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO–EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczne stawki wynagrodzenia

zasadniczego w złotych

1 15.000
215.500–16.000
316.000–17.000
416.500–18.000
517.000–19.000
617.500–20.000
718.000–21.000
818.500–22.000
919.000–23.000
1019.500–24.000
1120.000–25.000
1220.500–26.500
1321.000–28.000
1422.000–29.500
1523.000–31.000
1624.000–32.500
1725.000–34.000
1826.000–36.000
1927.000–38.000
2028.000–40.000
2129.000–42.000
2230.000–44.000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK PŁAC ZASADNICZYCH ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowaniaStawka płacy zasadniczej

w zł za godzinę

I85–105
II88–110
III91–120
IV94–130
V97–140
VI100–150
VII105–160
VIII110–170
IX115–180
X120–190
XI130–200

ZAŁĄCZNIK Nr  5

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Kategoria dodatkuMiesięczna stawka dodatku

w złotych

11.000–1.500
21.500–2.500
32.000–3.500
42.500–4.500
53.000–5.500
63.500–6.500
74.000–7.500
84.500–9.000
95.000–10.500
105.500–12.000
116.500–13.000