Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.

USTAWA
z dnia 30 maja 1989 r.
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

W dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, poz. 414 oraz z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333) w art. 2 ust. 5, w art. 5 ust. 2 i art. 15 skreśla się.

W ustawie z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24 wyrazy "Rada Ministrów uchwali" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określi";
2)
w art. 31 w ust. 2 wyrazy "Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Rada Ministrów w trybie przewidzianym w ust. 1," zastępuje się wyrazami "Rozporządzenie, przewidziane w art. 24, wydaje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".

W ustawie z dnia 20 grudnia 1949 r . o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) w art. 9 ust. 6 skreśla się.

W ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 w ust. 2 wyrazy "oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się;
2)
w art. 8 w ust. 2 wyrazy "i za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się;
3)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wydanego za zgodą Prezesa Rady Ministrów" skreśla się.

W art. 4 w ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2 i z 1987 r. Nr 3, poz. 19) wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".

W ustawie z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171, z 1954 r. Nr 37, poz. 160 i z 1958 r. Nr 68, poz. 338) w art. 53 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności", a wyrazy "na wniosek Ministra Żeglugi" skreśla się.

W ustawie z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) w art. 33 w § 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami" oraz na końcu dodaje się wyrazy "przy czym w zakresie stawek za prace świadczone na rzecz radia i telewizji - na wniosek Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".".

W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 147 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu".

W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 1:

a)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami:

"Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zarządzenia przewidziane w ust. 2, 5 i 6 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim".

W dekrecie z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 1971 r. Nr 12, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urzędy morskie tworzy i znosi Minister Transportu, Żeglugi i Łączności.";

2)
w art. 8 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".

W dekrecie z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) w art. 9 w ust. 4 wyrazy "Minister Oświaty za zgodą Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 11 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami";
3)
w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów";
4)
w art. 17 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej";
5)
w art. 20 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia".

W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 32 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Sprawiedliwości";
2)
w art. 37 w ust. 2 i w art. 76 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości".

W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 49 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 61 w ust. 4, w art. 62 w ust. 4 i w art. 64 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk";
3)
w art. 65 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk".

W ustawie z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów";
2)
w art. 19 w ust. 1 i 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
3)
w art. 26 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42) w art. 10 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) w art. 16 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą".

W ustawie z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
2)
w art. 27 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej i Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia";
3)
w art. 37 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej".

W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Transportu, Żeglugi i Łączności".

W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112) w art. 29 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia";
2)
w art. 30 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki";
3)
w art. 40 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w drodze rozporządzenia";
4)
w art. 52 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki".

W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 16 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".

W ustawie z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 wyrazy "Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali";
2)
w art. 7 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów, ustali w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali";
3)
w art. 11 wyrazy "Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości".

W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr. 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280) w art. 1 w ust. 3 i w art. 3 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt (Dz. U. Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej";
2)
w art. 2 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej", a wyraz "uspołecznionej," skreśla się.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustala w drodze rozporządzenia legalne jednostki miar, jednostki miar dopuszczone przejściowo do stosowania jako legalne oraz określa zasady i sposób ich stosowania.",

b)
ust. 3 skreśla się;
2)
w art. 13 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości".

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 i z 1987 r. Nr 33, poz.180) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 3 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
3)
w art. 4 w ust. 4 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej";
4)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
5)
w art. 11:
a)
w ust. 4 wyrazy "za zgodą Rady Ministrów" skreśla się,
b)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
6)
w art. 13 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami "Wojewódzka rada narodowa".

W ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129 i z 1989 r. Nr 29, poz. 155) w art. 17 w ust. 3 w pkt 3, w art. 20 i w art. 29 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki".

W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 52, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104 i Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 60 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej";
2)
w art. 61:
a)
w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej",
b)
w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej".

W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49) w art. 17 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia".

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1982 r. Nr 45, poz. 291) w art. 20 w § 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej";
2)
w art. 21 w ust. 1 po wyrazach "w art. 8" dodaje się wyrazy "i 9".

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181) w art. 9 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174) w art. 46 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108 i Nr 34, poz. 178) w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 2, w art. 12 w ust. 6 i w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa".

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 79 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 103 w § 1 wyrazy "przez Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "w drodze rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Ministra Edukacji Narodowej";
3)
w art. 241 w § 5 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) w art. 31 w ust. 3, w art. 56 w ust. 3, w art. 62 w ust. 3 i 4 i w art. 89 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78) w art. 4 w ust. 2, w art. 11 w ust. 2 i w art. 28 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985r . Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. Nr 4, poz. 21) w art. 11 w ust. 7, w art. 13, w art. 25 w ust. 3, w art. 29 i w art. 31 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 12 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 45 ust. 2 skreśla się.

W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) w art. 1 w ust. 3 i w art. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 164) w art. 3 w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 w ust. 5, w art. 29, w art. 50, w art. 58, w art. 63 w ust. 1, w art. 97 w ust. 4 i w art. 115 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
2)
w art. 34 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej";
3)
w art. 79 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu".

W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 33, poz. 176) w art. 2 w ust. 4 i w art. 31 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162) w art. 17 w ust. 2 i 3 wyrazy "Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia,".

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 i w art. 53 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Edukacji Narodowej określa szczegółowe zasady nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór Medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.";

3)
w art. 61 w ust. 3 na końcu wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.";
4)
w art. 62 na końcu wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.";
5)
w art. 68 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
6)
w art. 72 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
7)
w art. 85 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58 i z 1989 r. Nr 32, poz.171) w art. 6 w ust.5 i w art. 7 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego" zastępuje się wyrazami "Prezes Głównego Urzędu Statystycznego".

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określa zasady wartościowania pracy, służące ustalaniu siatek i tabel płac."

W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) w art. 15 w ust. 2 i 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 181),wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 138 w ust. 2, w art. 143 w ust. 1, w art. 153 w ust. 2 i w art. 205 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
2)
w art. 145 w ust. 8, w art. 148 w ust. 4 i w art. 213 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami zawodowymi" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi";
3)
w art. 208 w ust. 5, w art. 210 i w art. 212 wyrazy "Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi";
4)
w art. 151:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu rektor szkoły wyższej udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku, jeżeli organ społecznej służby zdrowia stwierdził, że stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, z tym że urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik naukowo-dydaktyczny przechodzi na emeryturę. Tryb i sposób postępowania przy udzielaniu urlopu dla poratowania zdrowia określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.",

b)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
5)
w art. 194 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych".

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w art. 8 w ust. 1 i w art. 12 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rynku Wewnętrznego".

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 5 i w art. 13 w ust. 7 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia";
2)
w art. 22 w ust. 2, w art. 27 w ust. 3, w art. 74 w ust. 5, w art. 86, w art. 89 w ust. 3, w art. 94, w art. 98 i w art. 105 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32) w art. 13 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35) w art. 79 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 34, poz. 254) w art. 2 w ust. 2 i w art. 7 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174) w art. 6 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. z 1988 r. Nr 28, poz. 196) w art. 1 w ust. 6 i w art. 11 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 2 i w art. 24 w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu";
2)
w art. 16 w ust. 3 i w art. 21 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu".

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 29 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki";
3)
art. 31 skreśla się.

W ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 34, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2, w art. 39 w ust. 3, w art. 41 w ust. 4 i w art. 63 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
2)
w art. 22 w ust. 4, w art. 37 w ust. 3 i w art. 38 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
3)
w art. 74:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej określa:

1) zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1,

2) zasady i tryb nadawania odznaki oraz jej wzór i sposób noszenia.",

b)
ust. 4 skreśla się.

W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 34, poz. 178) w art. 9:

a)
w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania";
b)
w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania".

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 10, poz. 53) w art. 1 w ust. 5, w art. 5 w ust. 1, w art. 7 w ust. 2, w art. 10 w ust. 2, w art. 12 w ust. 2 i w art. 13 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej".

W ustawie z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304) w art. 21 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15, z 1985 r. Nr 15, poz. 66 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w art. 24 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".

W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) w art. 45 ust. 2 skreśla się.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49) w art. 14 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej".

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 4 w ust. 5, w art. 6 w ust. 1 i w art. 11 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, może określać, w podlegających mu jednostkach organizacyjnych dróg publicznych, zasady stosowania przepisów dotyczących zakładowych systemów wynagradzania.";

2)
w art. 37 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) w art. 26 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej".

W ustawie z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. U. Nr 32, poz. 141) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1988 r. Nr 41, poz. 328 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem-Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń";
2)
w art. 43 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń";
3)
w art. 49 wyrazy "Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
4)
w art. 55 w ust. 1 wyrazy "w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej".

W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181 i z 1989 r. Nr 34, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 86 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych";
2)
w art. 94:
a)
w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej",
b)
w ust. 2 wyrazy "przez Radę Ministrów" skreśla się;
3)
w art. 103 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych";
4)
w art. 104 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Spraw Wewnętrznych".

W ustawie z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej";
2)
w art. 19 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
3)
w art. 20 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
4)
w art. 30 w ust. 1 na końcu wyrazy "w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej."

W ustawie z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 1 i 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ogólnokrajowymi związkami zawodowymi reprezentatywnymi dla pracowników większości zakładów pracy i ogólnokrajowymi organizacjami międzyzwiązkowymi, określa:

1) ogólne zasady udzielania świadczeń i pomocy z zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego,

2) zasady ustalania liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 7 ust. 2, stanowiącej podstawę obliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy.";

b)
ust. 2 skreśla się;
c)
ust. 3 oznacza się jako ust. 2.

W ustawie z dnia 20 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18 i z 1989 r. Nr 10, poz. 57) w art. 19 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 45 w ust. 3 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Finansów";
2)
art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. Minister Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 46 ust. 2, określa zasady wynagradzania twórców, wykonawców i innych grup zawodowych za udział w produkcji i opracowaniu filmów oraz zasady zawierania i wykonywania umów, o których mowa w art. 48."

Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 1-43 pkt 1 i w art. 44-79, zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym ustawą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.