Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.22.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1950 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 101) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
1.
Do zakresu działania Ministra Finansów należą sprawy:
1)
sporządzania preliminarza budżetu państwowego, wykonywania tego budżetu oraz sporządzania sprawozdania z jego wykonania (zamknięcie rachunków);
2)
normowania w zakresie układania budżetów terenowych;
3)
rozpatrywania preliminarza dochodów i wydatków urzędów, zakładów i instytucji objętych budżetem państwowym; kontrolowania ich gospodarki finansowej co do terminowego pobierania dochodów i zgodnego z budżetem zużycia środków budżetowych oraz ewentualnych pozabudżetowych środków specjalnych, jak również przestrzegania dyscypliny finansowo-budżetowej, etatów i płac;
3a) 1
opracowywania i przedkładania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektów rocznych planów gospodarczych w zakresie:

– zadań rzeczowych (usług), zatrudnienia i funduszu płac oraz nakładów na kapitalne remonty dla jednostek objętych działami oświaty, nauki i kultury oraz ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej, przy czym projekty zadań rzeczowych i niezbędnych środków w zakresie nauki przedstawia Ministrowi Finansów Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki,

– zatrudnienia i funduszu płac jednostek administracji, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych i innych jednostek budżetowych;

4)
rozpatrywania planów finansowych przedsiębiorstw uspołecznionych, kontrolowania ich gospodarki finansowej oraz wykonania przez nie: planów rentowności, zobowiązań wobec budżetu, akumulacji środków obrotowych, środków na inwestycje i kapitalne remonty; kontrolowania legalności i celowości wydatków oraz przestrzegania dyscypliny w dziedzinie finansowej, etatów, płac i wydatków zarządu;
5)
normowania w zakresie opracowywania i wykonywania planów: kredytowego i kasowego;
6)
kontrolowania gospodarki finansowej organizacji społecznych, korzystających z pomocy finansowej Państwa;
7)
normowania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej urzędów, zakładów i instytucji objętych budżetem państwowym i organizacji społecznych, korzystających z pomocy finansowej Państwa;
8)
normowania rachunkowości oraz - w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego - sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw uspołecznionych;
9)
normowania trybu zatwierdzania bilansów i sprawozdań z wykonania budżetu;
9a) 2
opracowywania i ustalania kwartalnych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności; bilanse te powinny być rozpatrywane i ustalane na posiedzeniu kolegium Ministerstwa przy udziale wiceprezesa Rady Ministrów, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz przedstawicieli zainteresowanych resortów i instytucji,
9b) 3
ustalania ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej w zakresie i trybie wynikającym z upoważnień Rady Ministrów, wydanych na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego;
10)
opracowywania norm finansowych;
11)
rozliczeń w gospodarce uspołecznionej;
12)
organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru podatków i innych danin publicznych oraz innych dochodów gospodarki narodowej;
13)
nadzoru nad działalnością i zatwierdzania bilansów banków oraz instytucji kredytowych;
14)
organizowania oszczędności ludności, emisji pożyczek państwowych i nadzorowania działalności kas oszczędnościowych;
15)
ubezpieczeń osobowych i rzeczowych;
16)
emerytur i rent;
17)
ewidencji długów państwowych oraz sprawy ich umorzeń i obsługi;
18)
normowania w zakresie sporządzania i wykonywania planów obrotów płatniczych z zagranicą oraz gospodarki zagranicznymi środkami płatniczymi i kruszcami szlachetnymi;
19)
monopolu loteryjnego;
20) 4
zwalczania przestępczości skarbowej z wyjątkiem przestępstw skarbowych polegających na naruszeniu przepisów w zakresie ceł,
21)
kadr osobowych organów i instytucji finansowych oraz szkolenia tych kadr;
22)
organizowania badań naukowych, publikacji wydawnictw oraz nadzoru nad instytutami naukowo-badawczymi w zakresie finansów;
23) 5
(skreślony);
24)
likwidacji majątków opuszczonych oraz innych, przechodzących na rzecz Skarbu Państwa lub stanowiących jego własność, a przeznaczonych do likwidacji;
25)
zastępstwa prawnego interesów Państwa, instytucji i przedsiębiorstw państwowych w granicach zleconych szczególnymi przepisami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
26)
nadzoru nad przedsiębiorstwami, których spis ustala Rada Ministrów w drodze uchwały;
27)
inne sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Skarbu lub zastrzeżone Ministrowi Finansów szczególnymi przepisami.
2.
Minister Finansów współdziała z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego w zakresie opracowywania zasad polityki cen i płac.
Do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w dziedzinie finansowej należą następujące sprawy:
1)
opracowywania wieloletnich planów finansowych;
2)
opracowywania programu zadań finansowych Narodowego Planu Gospodarczego i wynikających z tych zadań ogólnych limitów finansowych;
3)
opiniowania zgodności projektów planów finansowych, preliminarza budżetowego i innych zamierzeń finansowych z Narodowym Planem Gospodarczym;
4)
opiniowania podstawowych norm dla planów finansowych;
5)
opracowywania kwartalnych i rocznych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności;
6)
opracowywania wzajemnego układu kosztów własnych, cen i taryf we wszystkich działach gospodarki narodowej;
7)
rozpatrywania i opiniowania wniosków resortowych w sprawie ustalania cen, taryf i marż aparatu dystrybucyjnego w gospodarce uspołecznionej oraz zatwierdzania tych cen, taryf i marż zgodnie z odrębnymi przepisami;
8)
opracowywania planów obniżenia kosztów własnych w gospodarce uspołecznionej oraz kontrola wykonania tych planów, jak również opiniowanie zamierzeń finansowych w tym zakresie;
9)
opracowywania z punktu widzenia kosztów własnych i cen wniosków w zakresie rozliczeń w gospodarce uspołecznionej oraz opiniowania zasad tych rozliczeń.
1.
W celu wykonania zadań określonych w § 1 Ministrowi Finansów przysługują następujące uprawnienia w zakresie rewizji i kontroli finansowej w stosunku do wszystkich urzędów, zakładów i instytucji objętych budżetem państwowym, przedsiębiorstw uspołecznionych i organizacji społecznych, korzystających z pomocy finansowej Państwa:
a)
1. przeprowadzania rewizji finansowych; sprawdzania stanu gotówki, papierów wartościowych, wartości materialnych, dokumentów płatniczych i kasowych, zapisów buchalteryjnych, planów, zestawień, jak również wszelkich innych dokumentów dotyczących stanu ich gospodarki finansowej; żądania wyjaśnień pisemnych i kopii dokumentów; otrzymywania od organów kontrolnych informacji dotyczących faktów ujawnionych przy rewizji lub lustracji;

2. wydawania zarządzeń niezbędnych dla usunięcia uchybień w zakresie gospodarki finansowej, a w przypadkach szczególnych zawieszania finansowania instytucji naruszających dyscyplinę finansową;

3. żądania materiałów niezbędnych dla zestawienia preliminarza budżetu państwowego i innych planów finansowych;

b)
wszelkie inne uprawnienia, które na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przysługiwały Ministrowi Skarbu i organom jemu podległym.
2.
Minister Finansów może uprawnienia swoje (ust. 1) przekazać w całości lub w części organom podległym.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 1 lit. c) skreśla się wyrazy "oraz rachunkowości w gospodarce uspołecznionej";
2)
w § 3 pkt 2 skreśla się lit. a);
3)
w § 3 skreśla się pkt 3.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów i Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 9a dodany przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 9b dodany przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1951 r. w przedmiocie przekazania spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego (Dz.U.51.25.185) z dniem 1 lipca 1951 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 23 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1951 r. w przedmiocie przekazania spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego (Dz.U.51.25.185) z dniem 1 lipca 1951 r.