Uchylenie zarządzenia w sprawie zaliczania do zysków nieprawidłowych marż handlowych i prowizji przy sprzedaży towarów... - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie zaliczania do zysków nieprawidłowych marż handlowych i prowizji przy sprzedaży towarów odbiorcom uspołecznionym, dokonanej z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1981.10.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 września 1981 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zaliczania do zysków nieprawidłowych marż handlowych i prowizji przy sprzedaży towarów odbiorcom uspołecznionym, dokonanej z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1978 r. w sprawie zaliczania do zysków nieprawidłowych marż handlowych i prowizji przy sprzedaży towarów odbiorcom uspołecznionym, dokonanej z naruszeniem obowiązujących przepisów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 13).
§  2.
W zarządzeniu Nr 87 Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji wyniku finansowego w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16 poz. 32) skreśla się w § 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz w § 15 pkt 2.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.